Thứ Tư, 05.08.2020 - 11:25:38

Gỡ khó trong giải ngân vốn đầu tư công

Tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hết số vốn đã được giao theo kế hoạch năm 2020.