Thứ Bảy, 20.10.2018 - 16:08:24

Đổi mới hoạt động Hội Phụ nữ từ cơ sở

2 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội cơ sở, nhờ đó đã thu hút ngày càng nhiều phụ nữ tham gia tổ chức hội.