Chủ Nhật, 24.01.2021 - 21:26:39

Đại hội XIII của Đảng: Sẵn sàng cho Ngày hội lớn của đất nước

Những bước chuẩn bị cuối cùng cơ bản hoàn tất, tất cả đã sẵn sàng đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25.1-2.2.