Thứ Bảy, 20.01.2018 - 04:24:21

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Làm rõ ai chạy chức chạy quyền, chạy ai?

"Tại sao có hiện tượng đề bạt, cất nhắc nhiều người nhà, người thân quen mặc dù không đủ tiêu chuẩn?", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt vấn đề.