Nắng mùa gặt

“Nắng tháng năm kén tằm vàng óng” - câu ca xưa cứ ngọt lịm trong lòng mỗi người khi nhớ về tháng năm, nhớ nắng mùa gặt - thứ nắng vàng ươm như tơ tằm, như mật ngọt rót xuống đồng quê trong mùa gặt chiêm.

Tản văn

Nắng mùa gặt

Nắng mùa gặt

“Nắng tháng năm kén tằm vàng óng” - câu ca xưa cứ ngọt lịm trong lòng mỗi người khi nhớ về tháng năm, nhớ nắng mùa gặt - thứ nắng vàng ươm như tơ tằm, như mật ngọt rót xuống đồng quê trong mùa gặt chiêm.

Dành cho người yêu thơ

Mùa gặt

Mùa gặt

Giờ đã có máy gặt/Thóc theo xe về nhà/Chẳng còn lo như trước/Khắp đồng gần, đồng xa