Thứ Sáu, 23.10.2020 - 09:37:39

Kinh Môn khắc phục khó khăn sản xuất vụ đông

Để khắc phục ảnh hưởng của nhiều ngày mưa, thị xã Kinh Môn đang tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giúp nông dân đẩy nhanh tiến độ làm đất, trồng hành, tỏi kịp thời vụ.