Thứ Tư, 30.09.2020 - 06:43:36

Hải Dương: Thi đua tạo động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội

5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực.