Thứ Hai, 21.09.2020 - 22:33:50

Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền và phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được phân công chỉ đạo, điều hành, làm tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.