Thứ Tư, 26.02.2020 - 22:45:20

Hải Dương cần xác định phát triển công nghiệp là hướng đi chính

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh Hải Dương có vị trí địa lý thuận lợi, có quỹ đất, nguồn nhân lực dồi dào. Vì vậy, Hải Dương cần xác định phát triển công nghiệp là hướng đi chính.