Huy động 44.263 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

THỨ HAI, 09/09/2019 11:58:23

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh, từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh huy động 44.263 tỷ đồng xây dựng NTM.

Trong đó, giai đoạn từ năm 2010-2015 huy động được 24.470 tỷ đồng, từ năm 2016 tới nay được 19.793 tỷ đồng. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 11.287,4 tỷ đồng, vốn tín dụng 23.110,7 tỷ đồng, còn lại là vốn doanh nghiệp, HTX và huy động từ cộng đồng dân cư. Giai đoạn từ năm 2021-2025, toàn tỉnh dự kiến huy động 19.000 tỷ đồng phục vụ xây dựng NTM.

Đến nay, toàn tỉnh đã đạt 4.095 lượt tiêu chí NTM, bình quân mỗi xã đạt 18,61 tiêu chí. Tỉnh có 185 trong tổng số 220 xã đạt chuẩn NTM. Đến hết năm 2019 dự kiến có thêm từ 16-20 xã đạt chuẩn NTM, từ 5-10 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.
NGUYỄN MƠ

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu