Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong tình hình mới

22/08/2023 13:30

Từ ngày 22 -25.8, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2023 tại Ninh Bình.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ trình bày chuyên đề "Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16.6.2008 của Bộ Chính trị về phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới"

Ngày 22.8, tại TP Ninh Bình, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2023 với chủ đề "Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực; đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong tình hình mới".

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khẳng định các chuyên đề tại hội nghị sẽ góp phần giúp học viên củng cố, nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước. Hiểu rõ kết quả và những vấn đề đặt ra qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Nắm bắt đầy đủ và sâu sắc hơn thực tiễn đời sống văn hóa, văn học, nghệ thuật, tình hình lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hiện nay...

Đây là những yêu cầu cơ bản, cần thiết, trực tiếp góp phần nâng cao trình độ, năng lực tham mưu, tư vấn, quản lý công tác văn học, nghệ thuật, góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trong văn học, nghệ thuật, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới...

Các học viên tại hội nghị tập huấn, phê bình văn học, nghệ thuật

Hội nghị diễn ra từ ngày 22 - 25.8. Các học viên sẽ được truyền đạt 7 chuyên đề: Xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới (Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16.6.2008 của Bộ Chính trị về phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới); Từ nhân vật trung tâm trong văn học hiện nay đến vấn đề trung tâm của văn học, nghệ thuật Việt Nam thời kỳ mới; Lan tỏa sâu rộng những giá trị tốt đẹp đạo đức cách mạng trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; 2 chuyên đề về Công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hiện nay: Thực trạng và yêu cầu phát triển và 2 chuyên đề về Công nghiệp văn hoá và vị trí, vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của công nghiệp văn hoá.

Học viên gồm lãnh đạo Ban Tuyên giáo phụ trách văn hóa, văn nghệ; cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa, văn nghệ; lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật Trung ương và địa phương; cán bộ nghiên cứu lý luận, phê bình; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản... 

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong tình hình mới