[Audio] Hải Dương loại bỏ những thủ tục hành chính đang là rào cản cho sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân

22/07/2023 05:46

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính.

00:00


Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng yêu cầu khẩn trương khắc phục các hạn chế trong cải cách thủ tục hành chính (ảnh minh họa)

UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động, cho ý kiến, thẩm định quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó kiên quyết chỉ ban hành và duy trì thủ tục hành chính thật sự cần thiết, bảo đảm tính hợp lý, với chi phí tuân thủ thấp nhất. 

Thường xuyên công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện, giám sát việc thực hiện. Định kỳ hằng tháng thống kê đầy đủ những thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện thủ tục hành chính.

Đổi mới việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" và trên môi trường điện tử; thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính,

Thực hiện tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính, dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24.6.2022 của Chính phủ và Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 5.4.2023 của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành chậm nhất trong tháng 9.2023.

UBND tỉnh yêu cầu rà soát, kiến nghị loại bỏ ngay theo thẩm quyền những thủ tục hành chính đang là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân; thực hiện có hiệu quả kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022-2025, bảo đảm mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính nội bộ và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ.

Tiếp nhận và xử lý triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, để phản ứng chính sách kịp thời trước yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống. Công khai kết quả xử lý để người dân, doanh nghiệp biết, giám sát, thực hiện...

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Audio] Hải Dương loại bỏ những thủ tục hành chính đang là rào cản cho sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân