Báo chí với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

THỨ NĂM, 21/06/2018 14:35:39

Các bài viết vừa bảo đảm đúng định hướng chính trị, vừa tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Những năm qua, báo chí đã khẳng định vai trò to lớn trong việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phản ánh kịp thời những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống để Đảng, Nhà nước có thêm thông tin chính xác, tiếp tục đưa ra các quyết sách đúng đắn.

Đối với công tác xây dựng Đảng, báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng. Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII đã xác định báo chí, công luận là một trong bốn hệ thống giám sát cán bộ, đảng viên. Hiện nay, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Do vậy, Ban Chấp hành Trung ương đã đề ra Nghị quyết Trung ương 4 khóaXII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Nghị quyết này đòi hỏi cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện.

Trong Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 16.1.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã yêu cầu: Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các tạp chí, bản tin, hệ thống đài phát thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã mở các chuyên trang, chuyên mục, ra các số chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung tuyên truyền về nội dung và quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết; thông tin kịp thời kết quả thực hiện Nghị quyết, kết quả đấu tranh phòng chống suy thoái, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Phổ biến những mô hình mới, kinh nghiệm hay trên các lĩnh vực, nhất là xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phê phán các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; đấu tranh sắc bén và phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã kịp thời chuyển tải những nội dung quan trọng cũng như các hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Quá trình triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp được thông tin nhanh chóng trên các trang báo, các chương trình phát thanh, truyền hình. Nhiều bài báo, chương trình truyền hình đã tuyên truyền sâu rộng, đồng thời phân tích, làm rõ những điểm mới của Nghị quyết, chỉ ra những cách thức để nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, cũng như cách thức để từng tổ chức đảng và đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Các bài viết vừa bảo đảm đúng định hướng chính trị, vừa có sức thuyết phục, hấp dẫn được công chúng, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, biến ý Đảng, lòng dân thành hiện thực sinh động, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Những người làm báo đã thể hiện lòng trung thành với Đảng và nhân dân, đã lao động quên mình, năng động, sáng tạo góp phần quan trọng vào những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bước đầu ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Kỳ vọng trong những năm tiếp theo, những người làm báo tỉnh nhà  sẽ tiếp tục lao động hết mình, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
ĐẶNG ĐÌNH CHIẾN (Trường Chính trị tỉnh)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu