Đề nghị quan trắc môi trường nước tại nhiều điểm

THỨ TƯ, 17/03/2021 08:33:18

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa đề nghị UBND tỉnh phê duyệt mạng lưới các điểm quan trắc môi trường (QTMT) nước, không khí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Trong giai đoạn này, sở đề nghị quan trắc định kỳ môi trường nước tại 97 vị trí; trong đó có 81 vị trí QTMT nước mặt, 11vị trí QTMT nước dưới đất và 5 vị trí QTMT nước mưa. Ngoài ra, sở đề nghị QTMT nước mặt tại 14 trạm quan trắc tự động với tần suất 24/24 giờ; QTMT không khí định kỳ tại 71 vị trí và 16 trạm quan trắc tự động. Hằng năm, sở sẽ rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung các vị trí QTMT định kỳ trong trường hợp cần thiết.

Việc xây dựng mạng lưới các điểm QTMT nước, không khí trên địa bàn tỉnh để phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; đáp ứng yêu cầu về quản lý, bảo vệ môi trường. Thông qua bộ dữ liệu QTMT sẽ phản ánh khách quan, trung thực về diễn biến chất lượng môi trường của các khu vực, làm cơ sở cho các cấp chính quyền hoạch định chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo vệ môi trường nhằm bảo đảm phát triển bền vững...
PHAN ANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu