Công tác cán bộ

Hải Dương còn 58 cán bộ, công chức dôi dư ở đơn vị hành chính cấp xã đã sáp nhập

PV 16/09/2023 09:59

Dự kiến việc bố trí, giải quyết chế độ cho 58 cán bộ, công chức này sẽ xong trước tháng 12/2024, bảo đảm đúng quy định.

w_039ff0cf-80da-42f8-a1f7-ae9fe2355eb4.jpeg
Xã Thanh Quang (Thanh Hà) hiện dôi dư 6 cán bộ, công chức sau sáp nhập giai đoạn 2019-2021. Ảnh: Hoàng Biên

Đến nay, tỉnh Hải Dương đã bố trí, giải quyết chế độ cho 379 cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021. Hiện vẫn còn dôi dư 58 cán bộ, công chức cấp xã (42 cán bộ và 16 công chức) phải bố trí, giải quyết chế độ theo quy định và dự kiến sẽ giải quyết xong trước tháng 12/2024.

Thông tin trên được đưa ra trong Báo cáo số 361-BC/TU ngày 14/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW ngày 28/2/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND cấp tỉnh quyết định danh mục, số lượng vị trí việc làm và tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước và phù hợp với thực tế. Chậm nhất là 5 năm kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành thì số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng công chức, viên chức ở đơn vị hành chính mới bảo đảm đúng theo quy định.

Nghị quyết số 788/NQ/UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hải Dương có hiệu lực ngày 1/12/2019. Tức là, việc sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Hải Dương phải xong trước tháng 12/2024.

Trong số 379 cán bộ, công chức đã được giải quyết dôi dư có 298 người nghỉ hưu đúng tuổi hoặc nghỉ hưu trước tuổi theo quy định, 8 người được tuyển dụng thành công chức cấp tỉnh, cấp huyện và 73 người chuyển sang các xã còn thiếu vị trí chức danh công chức.

Năm 2019, toàn tỉnh Hải Dương đã sắp xếp 55 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 25 đơn vị mới, giảm 30 đơn vị. Sau sắp xếp, tỉnh Hải Dương còn 235 xã, phường, thị trấn. Các đơn vị hành chính mới sắp xếp bắt đầu hoạt động từ ngày 1/12/2019. Hải Dương là tỉnh sớm hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 trong cả nước.

Giai đoạn 2023-2025, Hải Dương dự kiến sắp xếp 60 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến còn 204 xã, phường, thị trấn, giảm 31 đơn vị hành chính.

PV
(0) Bình luận
Hải Dương còn 58 cán bộ, công chức dôi dư ở đơn vị hành chính cấp xã đã sáp nhập