Chính trị

Sẽ tạm dừng bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc diện sắp xếp

PV 08/09/2023 14:30

Kể từ ngày UBND tỉnh trình Chính phủ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, các đơn vị thuộc diện sắp xếp sẽ tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm, tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc diện sắp xếp.

89d9c962-7445-4c46-b7a3-303658876f02.jpeg
Dự kiến giai đoạn 2023-2025 xã Ngọc Kỳ sáp nhập với xã Tái Sơn (Tứ Kỳ). Trong ảnh: công chức xã Tái Sơn tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của người dân (ảnh tư liệu)


Hướng dẫn sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy

Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương vừa ban hành hướng dẫn sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và việc công nhận đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Theo hướng dẫn, kể từ ngày UBND tỉnh trình Chính phủ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, các đơn vị thuộc diện sắp xếp sẽ tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn cho đến khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có liên quan có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp khuyết người đứng đầu cơ quan, tổ chức mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của pháp luật thì được bầu, bổ nhiệm chức danh đó.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Hải Dương về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025, trước tháng 3/2024 UBND tỉnh trình Chính phủ Đề án án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.

Về giải quyết chính sách với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị dôi dư tại đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp, Sở Nội vụ phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh uỷ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện việc rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu cán bộ, công chức, số lượng người làm việc (biên chế viên chức) đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao giai đoạn 2022-2026. Định kỳ tháng 11 hằng năm tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ việc điều chỉnh số lượng biên chế viên chức và biên chế cán bộ, công chức cấp xã theo quy định.

Trên cơ sở rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xác định rõ số viên chức, cán bộ, công chức cấp xã và số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu dân cư dôi dư (bao gồm cả người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) để giải quyết chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 12 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.

Việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, luân chuyển, bố trí, phân công công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu dân cư dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong hệ thống chính trị thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019); Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu dân cư dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có nguyện vọng thôi việc, nghỉ hưu thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý quyết định thực hiện chính sách, chế độ: nếu thuộc đối tượng tinh giản biên chế thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế. Nếu không thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP thì thực hiện chế độ thôi việc, nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, Nghị định số 46/2010/.NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức, Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Chế độ, chính sách

Ngoài các chế độ, chính sách theo quy định tại các nghị định nêu trên, trên cơ sở cân đối ngân sách của tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đối với viên chức, người lao động dôi dư của đơn vị sự nghiệp công lập (giáo dục, y tế) và cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu dân cư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn theo quy định tại Điều 12 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.

Về lập hồ sơ đề nghị xét công nhận đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động theo quy định tại Điều 19 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH l5. Ban Thi đua – khen thưởng (Sở Nội vụ) phối hợp hướng dẫn việc rà soát lập hồ sơ đối với đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp, để tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc lập hồ sơ gửi Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước công nhận đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động theo quy định.

Trong thời gian chưa được cấp có thẩm quyền công nhận đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động thì thực hiện chế độ, chính sách đặc thù về đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động theo quy định tại Điều 14 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH l5.

PV
(0) Bình luận
Sẽ tạm dừng bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc diện sắp xếp