Đảng bộ Thanh Hà đoàn kết, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ then chốt

THỨ TƯ, 25/01/2023 11:40:14

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, năm 2022, Đảng bộ Thanh Hà đã đoàn kết, tích sực sáng tạo, đổi mới, hoàn thành nhiều chỉ tiêu đề ra.


Đồng chí Trịnh Văn Thiện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 
 
Năm qua, Đảng bộ huyện Thanh Hà coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, có nhiều đổi mới theo phương châm “chủ động, phong phú, thuyết phục”. Lãnh đạo triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. 

Huyện ủy thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn cấp ủy và đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở. Thực hiện quy trình điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu ứng cử các chức danh diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý cho 87 đồng chí; mở 2 lớp bồi dưỡng cấp ủy cấp xã cho 288 đồng chí, 1 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 59 học viên.

Đảng bộ huyện coi trọng công tác phát triển đảng viên, gắn với rà soát đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách đảng viên. Năm 2022, Đảng bộ huyện kết nạp 153 đảng viên mới; đồng thời đưa ra khỏi Đảng 10 đảng viên, xóa tên trong danh sách đảng viên 10 trường hợp.

Công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy tiếp tục được quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực. Trọng tâm là tiếp tục chỉ đạo, phân công cán bộ chủ chốt cấp huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, giúp cơ sở, gắn trách nhiệm của cán bộ với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Chú trọng nâng cao chất lượng ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.
 
Thanh Hà - quê hương vải thiều

Các cấp ủy thực hiện cơ bản tốt chương trình  kiểm tra, giám sát năm 2022. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm và yêu cầu đề ra biện pháp khắc phục, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn một số hiện tượng tiêu cực, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Tổ chức tốt việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua và nhân rộng chất lượng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Qua đánh giá, xếp loại, có 8 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 33 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 4 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả trên đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ được nâng lên. Vì vậy, bước vào năm 2022, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, song Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, với 21 trong tổng số 22 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt.
 
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu