Xây dựng Đảng

Tiêu chí chất lượng sinh hoạt tốt đối với “chi bộ bốn tốt”

PV 05/06/2024 13:23

Xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt” có 4 tiêu chí là lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt và cán bộ, đảng viên tốt. Trong đó, tiêu chí chất lượng sinh hoạt tốt gồm:

110338811.jpg
Ảnh minh họa

- Đầu năm xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát; đăng ký xây dựng “ chi bộ bốn tốt”; có kế hoạch sinh hoạt chuyên đề; sinh hoạt chi bộ hàng tháng duy trì thời gian đúng quy định; đồng thời tổ chức sơ kết 6 tháng và tổng kết năm theo quy định.

- Hằng tháng, trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ, cấp ủy (nếu có) họp chuẩn bị đầy đủ các nội dung theo quy định và tổ chức sinh hoạt theo đúng hướng dẫn của cấp trên (sinh hoạt chi bộ thực hiện đúng nội dung, đúng thời gian, bảo đảm thành phần theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 27/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn một số nội dung về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ). Trong sinh hoạt kịp thời cụ thể hóa chủ trương của cấp trên phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của chi bộ, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Sinh hoạt chi bộ bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Sinh hoạt chi bộ phải được ghi chép các nội dung trong sổ nghị quyết; những nội dung cần thiết, quan trọng phải ban hành nghị quyết (bằng văn bản) được thông qua chi bộ.

- Kịp thời thông tin, phổ biến quán triệt chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo đúng quy định.

(Theo Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 11/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về một số nội dung xây dựng mô hình “cho bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt)

PV
(0) Bình luận
Tiêu chí chất lượng sinh hoạt tốt đối với “chi bộ bốn tốt”
ss