Học và làm theo Bác phải đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả

THỨ HAI, 16/08/2021 09:12:12

Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn về Kế hoạch số 30 của Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 30-KH/TU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Phóng viên Báo Hải Dương phỏng vấn đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kế hoạch này.


-  Xin đồng chí cho biết những điểm cốt lõi, nội dung mới trong Kế hoạch số 30-KH/TU cũng như trong việc quán triệt, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới?

-  Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt nghiêm túc, đầy đủ mục đích, yêu cầu tinh thần Kết luận 01 của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh yêu cầu học tập để nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, hành động; học tập đi đôi với  làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Qua đó tập trung giải quyết hiệu quả các công việc đột phá, đổi mới sáng tạo; các vấn đề bức xúc nổi cộm, các điểm nghẽn, những tồn đọng kéo dài; tạo động lực để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã đặt ra các yêu cầu cụ thể trong kế hoạch. Đó là, việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các tổ chức đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc học tập và làm theo cần đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tập trung vào thực hiện tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tiếp tục thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, “3 không”, “5 rõ”, “6 dám"(*).

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại điểm cầu Hải Dương

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác địch 6 nhóm công việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Các nội dung công việc này vừa mang tính kế thừa trong kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của khóa trước, vừa bổ sung một số nội dung mới theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với phương châm "5 rõ".

Các nhóm công việc là: Tổ chức quán triệt Kết luận số 01- KL/TW và học tập chuyên đề. Xây dựng chương trình, kế hoạch làm theo và nêu gương. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bảo vệ nội dung, giá trị và ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường kiểm tra, giám sát.  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 3 công việc đột phá thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị gồm: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư, đồng thời chú trọng hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ số, khởi nghiệp, sáng tạo. Huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng số, đô thị thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nêu cao vai trò gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thách thức của người đứng đầu đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Căn cứ vào công việc đột phá của tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm cho địa phương, cơ quan, đơn vị mình; tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra những giải pháp nào để việc thực hiện Kết luận số 01 thực sự nghiêm túc, đi vào nền nếp và đạt hiệu quả cao nhất, thưa đồng chí?

- Trước hết, việc xây dựng chương trình, kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu gương của cấp ủy, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân xác định theo 2 nhóm công việc: Xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, các nhiệm vụ đột phá, đổi mới sáng tạo; các hạn chế, bức xúc nổi cộm, điểm nghẽn, những vấn đề tồn đọng lâu năm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó lựa chọn một số công việc trọng tâm đăng ký thực hiện để khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét. Cấp ủy có thẩm quyền quản lý giao việc cụ thể đối với từng đồng chí ngay từ đầu năm; cuối năm căn cứ vào kết quả cụ thể của việc thực hiện các công việc đã đăng ký để đánh giá, xếp loại cán bộ, trên cơ sở đó có phương án bố trí, sử dụng, phát huy cán bộ có năng lực thực sự, đồng thời gợi ý kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật, có thể bố trí công tác khác với cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ đã đăng ký.

Thứ hai, từng nội dung công việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị đều được phân công cơ quan phụ trách, biện pháp, thời gian thực hiện cụ thể theo đúng tinh thần "5 rõ". Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu tiến hành kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị theo chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, thực sự đi vào nền nếp, hiệu quả, thiết thực. Nội dung kiểm tra, giám sát rõ ràng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và quy định nêu gương, tập trung vào việc xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện của các địa phương, cơ quan, tổ chức; đăng ký, thực hiện chương trình hành động cá nhân và nêu gương, nhất là người đứng đầu và cán bộ quản lý các cấp.

- Xin cảm ơn đồng chí!

(*) "3 không": không nói không; không nói khó; không nói có nhưng không làm. "5 rõ": rõ người; rõ việc; rõ tiến độ; rõ hiệu quả; rõ trách nhiệm. "6 dám": dám nghĩ; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám nói; dám đột phá sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thách thức.
HOÀNG BIÊN (thực hiện)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu