Giảm các khoản chi hội nghị, hội thảo

THỨ HAI, 06/12/2021 09:37:52

Đó là một trong những nguyên tắc được nêu trong tờ trình của UBND tỉnh về quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025.

>>> Khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII
 
Đồng chí Trần Văn Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc tờ trình của UBND tỉnh quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025
Tờ trình của UBND tỉnh quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025 được HĐND tỉnh khóa XVII xem xét tại Kỳ họp thứ 5.

Theo tờ trình, các nguyên tắc trong xây dựng định mức năm 2022 và giai đoạn 2023-2025 là bảo đảm tính công bằng, công khai, minh bạch trong phương án phân bổ ngân sách; phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2023 - 2025; giảm các khoản chi hội nghị, hội thảo, các đoàn đi công tác nước ngoài; ưu tiên mức phân bổ kinh phí cho các chế độ an sinh xã hội, các chế độ chính sách chi cho con người…

Ở các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp khối tỉnh: Đối với khối quản lý hành chính, hội, đoàn thể, định mức phân bổ dựa trên tiêu chí từng bậc biên chế được giao bảo đảm toàn bộ chế độ chính sách tiền lương và chi công việc có tính chất chung (điện nước, văn phòng phẩm, công tác phí, hợp đồng lao động....) và các nhiệm vụ đặc thù của từng đơn vị bảo đảm tính chủ động trong điều hành dự toán.

Đối với lĩnh vực sự nghiệp: xây dựng định mức phù hợp với tính chất nhiệm vụ chi từng sự nghiệp và các nhiệm vụ, kế hoạch, đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cụ thể, sự nghiệp y tế: khối điều trị tính theo giường bệnh, khối dự phòng tính theo biên chế được giao và dân số. Sự nghiệp giáo dục: Định mức bảo đảm đầy đủ nhiệm vụ chi cho con người theo biên chế được giao như lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ và chi chi công việc theo số lượng học sinh THPT, học sinh học bổ túc văn hóa. Sự nghiệp đào tạo: Định mức phân bổ dựa trên số sinh viên đào tạo chính quy bảo đảm toàn bộ chế độ chính sách tiền lương và chi công việc đào tạo. Sự nghiệp giao thông: Định mức phân bổ dựa trên số km đường giao thông có phân theo bề rộng mặt đường. Các sự nghiệp còn lại thực hiện theo cơ chế Nhà nước đặt hàng giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đươc cấp có thẩm quyền ban hành. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp hơn 10%) thì ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên trên cơ sở nhiệm vụ được Nhà nước giao, số lượng người làm việc và định mức phân bổ dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Với ngân sách các huyện, thành phố, thị xã, đối với khối quản lý hành chính, hội, đoàn thể: Định mức bảo đảm đầy đủ chế độ chính sách cho con người theo biên chế được giao và định mức chi công việc theo dân số bảo đảm sự chủ động, tăng quyền hạn, trách nhiêm các huyện, thành phố, thị xã trong quản lý ngân sách nhà nước. Đối với khối sự nghiệp: Định mức dựa trên biên chế được giao, tiêu chí dân số, diện tích đất nông nghiệp, đất công nghiệp, km đường giao thông, số km chiều dài đê, đơn vị đô thị hành chính cấp huyện và các chế độ chính sách an sinh xã hội bảo đảm đáp ứng được nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Về ngân sách xã, phường, thị trấn, đối với khối quản lý hành chính, hội, đoàn thể: Định mức phân bổ bảo đảm chi lương, phụ cấp, các khoản đóng góp của cán bộ, công chức cấp xã trên cơ sở định biên theo từng loại xã và chi hoạt động chuyên môn theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã. Đối với khối sự nghiệp: Định mức dựa trên tiêu chí dân số, tiêu chí phân loại đơn vị hành chính cấp xã và các chế độ chính sách an sinh xã hội bảo đảm đáp ứng được nhiệm vụ chi phát triển kinh tế xã hội cấp xã.

Thời gian thực hiện quy định này từ niên độ ngân sách 2022 và giai đoạn 2023 - 2025.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu