Xây dựng Đảng - Chính quyền

Thanh Hà tập trung cải cách thủ tục hành chính

MN 17/02/2024 20:12

Để nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năm 2023 huyện Thanh Hà đã thực hiện nhiều giải pháp.

img_7264.jpg
Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận "một cửa" huyện Thanh Hà

Tiến bộ vượt trội

Tính đến tháng 12/2023, huyện Thanh Hà đã hoàn thành 24 trong tổng số 26 nhiệm vụ đề ra (đạt 92,31%), còn 2 nhiệm vụ đang triển khai. Nổi bật nhất là kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã có nhiều tiến bộ vượt trội.

Năm 2023, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn đạt 99,97%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn chỉ còn 0,03%, giảm 0,31% so với năm 2022; tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận đạt 99,18%, tăng 39,12%; tỷ lệ số hóa kết quả hồ sơ đạt 98,61%, tăng 40,71%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 87,09%, tăng 54,65%. Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được cập nhật, công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện, cổng dịch vụ công của tỉnh theo quy định.

Tại bộ phận "một cửa" cấp huyện, việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính từ tiếp nhận, luân chuyển xử lý hồ sơ, thực hiện giải quyết tại cơ quan chuyên môn, chuyển trả kết quả được thực hiện đồng bộ, đúng quy định. Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa" huyện là 52.772 hồ sơ, trong đó 52.447 hồ sơ mới tiếp nhận (trực tuyến 45.679 hồ sơ, đạt 87,09%; trực tiếp 6.768 hồ sơ, đạt 12,9%). Số hồ sơ chuyển kỳ 325 hồ sơ, đạt 0,61%.

Qua kiểm tra, đánh giá cho thấy 100% số cơ quan, đơn vị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cấp ủy, chính quyền quan tâm

Có được kết quả đó là do cấp ủy, chính quyền huyện Thanh Hà quan tâm sát sao việc triển khai thực hiện cải cách hành chính. Huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác cải cách hành chính. Thủ tục hành chính giải quyết cho tổ chức và cá nhân nhanh chóng, được nhân dân đồng tình và đánh giá cao, cơ bản đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Từ tháng 10/2023, huyện Thanh Hà thực hiện mô hình “Ngày thứ sáu không chờ” tại bộ phận "một cửa" cấp huyện, cấp xã nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến.

img_7269-791cc3aa491704d07c43ba7ac42af78e(1).jpg
Cán bộ tại bộ phận "một cửa" làm việc nhiệt tình, cởi mở phục vụ nhân dân

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có 14 thủ tục hành chính thuộc 4 lĩnh vực; cấp xã có 21 thủ tục hành chính thuộc 2 lĩnh vực được áp dụng thực hiện mô hình “Ngày thứ sáu không chờ”. Khi tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục hành chính vào thứ sáu hằng tuần, có đầy đủ hồ sơ sẽ được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày, không để người dân phải chờ đợi. Riêng trường hợp hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ 30 ngày thứ sáu thì buộc phải hẹn trả kết quả trước 9 giờ ngày làm việc tiếp theo.

Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. UBND các xã, thị trấn đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị làm việc, nâng cấp bộ phận "một cửa" theo yêu cầu. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã thường xuyên tự kiểm tra công tác cải cách hành chính. UBND huyện tích cực kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị, địa phương. Qua đó, kịp thời đánh giá được những mặt mạnh, hạn chế và tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém. Đồng thời hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2024, huyện Thanh Hà tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính. Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân. Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. Tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; tích cực đổi mới phương thức, lề lối làm việc; xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định hoặc để chậm, muộn nhiều lần, gây phiền hà cho nhân dân, tổ chức. Đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính toàn trình và một phần bảo đảm đạt, vượt chỉ tiêu tỉnh giao năm 2024.

MN
(0) Bình luận
Thanh Hà tập trung cải cách thủ tục hành chính