Sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu đánh giá tỉnh công nghiệp

25/04/2019 05:26

Cục Thống kê tỉnh vừa phát hành ấn phẩm “Xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp”.

Đây là ấn phẩm bổ ích với bạn đọc vì đánh giá khái quát tình hình thực hiện mục tiêu xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp (TCN) từ năm 2011 đến nay, đề cập các vấn đề mới đặt ra.

Việc đánh giá thực hiện mục tiêu xây dựng TCN của ấn phẩm dựa trên căn cứ là Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 8.6.2010 của UBND tỉnh về áp dụng hệ thống chỉ tiêu chủ yếu, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu xây dựng Hải Dương trở thành TCN. Dựa trên tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2018 và sử dụng phương pháp thống kê, phân tích định tính, Cục Thống kê tỉnh dự báo đến năm 2020 Hải Dương cơ bản trở thành TCN, có 8/9 chỉ tiêu đạt mục tiêu đề ra. 8 chỉ tiêu có thể đạt là: tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người; tỷ trọng nông, lâm, thủy sản trong GRDP; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong GRDP; tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP; tỷ trọng lao động nông, lâm, thủy sản trong tổng số lao động; tỷ trọng lao động công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong tổng số lao động; hệ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập (Gini); chỉ số phát triển con người. Riêng chỉ tiêu tỷ lệ dân số thành thị có thể không đạt mục tiêu.

Từ khi áp dụng hệ thống chỉ tiêu chủ yếu đánh giá xây dựng Hải Dương trở thành TCN đến nay đã được gần 9 năm. Nếu tiếp tục áp dụng hệ thống chỉ tiêu này thì sẽ không phù hợp với thực tiễn. Do đó, hệ thống chỉ tiêu theo Quyết định số 1473/QĐ-UBND của UBND tỉnh cần được cập nhật, sửa đổi, bổ sung vì những lý do sau:

Thứ nhất, thời gian gần đây đã xuất hiện một số quan điểm mới về xây dựng TCN, nước công nghiệp. Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng đặt ra mục tiêu phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu xây dựng Hải Dương sớm trở thành TCN theo hướng hiện đại. So với mục tiêu cũ trước kia thì mục tiêu mới bổ sung cụm từ “theo hướng hiện đại”.

Như vậy, những năm gần đây mục tiêu của tỉnh ta là xây dựng TCN theo hướng hiện đại, chứ không đơn thuần là xây dựng TCN. Chỉ cần bổ sung cụm từ này song rất nhiều vấn đề khác được đặt ra: Khái niệm TCN theo hướng hiện đại như thế nào? Hệ thống chỉ tiêu TCN theo hướng hiện đại cụ thể ra sao? Những chỉ tiêu nào cần loại bỏ, bổ sung hoặc nâng lên cho phù hợp thực tế? Cơ quan nào có chức năng ban hành, đánh giá hệ thống chỉ tiêu này?...

Một khó khăn, vướng mắc kéo dài là đến nay quốc tế chưa có tiêu chí, quy chuẩn về TCN. Ở Việt Nam, Trung ương cũng chưa ban hành được bộ tiêu chí về TCN, cũng như TCN theo hướng hiện đại. Do đó, để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiều tỉnh, thành phố trong nước tự đề ra bộ tiêu chí đánh giá của mình.

Thứ hai, một số chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu theo Quyết định số 1473/QĐ-UBND chưa hợp lý. Cần bỏ chỉ tiêu tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong GRDP và tỷ trọng lao động công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong tổng số lao động. Bởi vì khi tính chỉ tiêu tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản trong GRDP và tỷ trọng lao động nông, lâm nghiệp và thủy sản trong tổng số lao động thì đương nhiên tính được các chỉ tiêu này. Với chỉ tiêu hệ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập (Gini), nguồn thông tin để tính hệ số Gini hiện nay có cỡ mẫu khá nhỏ nên chưa bảo đảm tính đại diện, khi tính toán sẽ thiếu chính xác nên cũng cần bỏ hoặc thay thế.

Thứ ba, cần bổ sung thêm 2 chỉ tiêu mới là tỷ lệ đóng góp năng suất các nhân tố tổng hợp trong tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ lao động qua đào tạo. Đây là 2 chỉ tiêu quan trọng, phản ánh được hiệu quả sử dụng nguồn lực và chất lượng nguồn lao động.

Chỉ còn hơn 1 năm nữa là kết thúc nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh. Tỉnh cần sớm ban hành hệ thống chỉ tiêu sửa đổi, bổ sung để làm cơ sở đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng TCN theo hướng hiện đại trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVII (2020-2025).

NINH TUÂN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu đánh giá tỉnh công nghiệp
    ss