Phát sinh thêm hơn 1.400 hộ nghèo

07/07/2022 13:16

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Thông tư 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30.3.2022 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thì năm 2022, toàn tỉnh có 13.823 hộ nghèo (chiếm 2,15%) và 14.441 hộ cận nghèo (chiếm 2,24%).

Như vậy, toàn tỉnh đã phát sinh thêm 1.430 hộ nghèo và 1.019 hộ cận nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo tăng từ 1,93% lên 2,15% và hộ cận nghèo từ 2,18% lên 2,24%.

Nguyên nhân do đối tượng được rà soát hộ nghèo và cận nghèo theo thông tư mới được mở rộng. Nhiều tiêu chí xác định hộ nghèo hay cận nghèo thay đổi so với Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

PV

(0) Bình luận
Phát sinh thêm hơn 1.400 hộ nghèo