Chủ động, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác

THỨ TƯ, 11/08/2021 21:50:47

Ngày 11.8, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi về kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị của tỉnh.

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy vừa ký ban hành Kế hoạch số 30/KH-TU về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Qua việc thực hiện nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức để các tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trong tỉnh, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các công việc đột phá, đổi mới sáng tạo; các vấn đề bức xúc nổi cộm, các điểm nghẽn, những tồn đọng kéo dài. Đồng thời, tạo động lực để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tập trung vào thực hiện tốt các nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tiếp tục thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, “3 không”, “5 rõ”, “6 dám”.

Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các tổ chức đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị 

Xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm để thực hiện

Ngày 11.8, trao đổi với phóng viên, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, căn cứ kế hoạch và chuyên đề của toàn khóa, chuyên đề hằng năm, tập thể cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể xây dựng chương trình toàn khóa và kế hoạch hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Yêu cầu chương trình, kế hoạch xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, các nhiệm vụ đột phá, sáng tạo; các hạn chế, bức xúc nổi cộm, điểm nghẽn, những vấn đề tồn đọng lâu năm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, lựa chọn một số công việc trọng tâm đăng ký thực hiện để khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp tiến hành rà soát, xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong từng cơ quan, đơn vị với phương châm sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá.

Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện chương trình, kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Đối với cá nhân, căn cứ Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định 19-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương; nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chức năng, nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập, làm theo và nêu gương. Kế hoạch cần thể hiện rõ các nội dung về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; tự phê bình, phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

Đối với lãnh đạo chủ chốt các cấp mà trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cần xây dựng Kế hoạch học tập, làm theo và nêu gương theo các nội dung trên. Đồng thời căn cứ vị trí, chức năng, nhiệm vụ lựa chọn việc đột phá, sáng tạo; những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những điểm nghẽn, những vấn đề tồn đọng lâu năm và cam kết tổ chức thực hiện. Người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị 02 năm liên tiếp không hoàn thành nội dung kế hoạch học tập, làm theo và nêu gương đã đăng ký, cấp ủy cấp trên sẽ xem xét kỷ luật và điều chuyển công tác phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Quang Phúc cũng cho biết, tỉnh sẽ đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thể hệ trẻ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tăng cường việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến làm theo Bác.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền về giá trị quốc gia, giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam gắn với thực hiện Chương trình phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển, giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục xây dựng gia đình, làng, khu dân cư, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp văn hóa; xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hải Dương chú trọng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thực hiện Nghị quyết, Kết luận qua các phương thức truyền thông mới trên nền tảng Internet, mạng xã hội... 

Trong công tác tuyên truyền, tỉnh chú trọng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng Internet, mạng xã hội, thông qua tọa đàm, hội thảo, giao lưu văn hóa văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt chính trị, nghe nói chuyện thời sự... Bên cạnh đó, tăng cường phát hiện, biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, cần chú trọng phê bình, uốn nắn, đấu tranh với những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, bệnh thành tích, những quan điểm sai trái, xuyên tạc, những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cũng xây dựng chương trình triển khai thực hiện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Bảo vệ nội dung, giá trị và ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Nội dung đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, trong Kế hoạch lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương xác định 3 nhóm nội dung công việc đột phá:

1. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư, đồng thời chú trọng hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ số, khởi nghiệp, sáng tạo.

2. Huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng số, đô thị xanh, thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu.

3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nêu cao vai trò gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thách thức của người đứng đầu đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. 

 
Theo báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu