Hệ số điều chỉnh giá đất

THỨ SÁU, 29/04/2022 12:00:54

UBND tỉnh đã ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Theo đó, UBND tỉnh quy định cụ thể hệ số điều chỉnh giá đất đối với các loại đất, vị trí đất khác nhau ở khu vực đô thị, nông thôn ven đường giao thông chính và ở khu vực nông thôn còn lại. Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 tại các vị trí 1 và 2 đều tăng so với năm 2021.

Quyết định của UBND tỉnh cũng quy định 5 trường hợp cụ thể áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022, gồm: Xác định giá đất cụ thể của thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng. Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) từ 20 tỷ đồng trở lên. Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo hình thức thuê đất trả tiền hằng năm và đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 3 quyết định này. Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản) và xác định đơn giá thuê đất trả tiền hằng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 2 điều này. UBND tỉnh quy định rõ một số trường hợp đặc biệt sẽ tăng hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền thuê đất, tiền sử dụng đất...

Quy định có hiệu lực từ ngày 1.5.2022 và thay thế Quyết định số 58/2020/QĐ-UBND ngày 25.12.2020 của UBND tỉnh về quy định điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2021.

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu