Kiên quyết ngăn chặn cán bộ, đảng viên suy thoái

03/03/2022 14:22

Gần đây, có một bản kế hoạch rất quan trọng, được nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Đó là Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 28.1.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc thực hiện Kế hoạch số 51 sẽ là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị không chỉ trong nhiệm kỳ 2020-2025, mà còn thời gian tiếp sau.

Đọc Kế hoạch số 51 có thể thấy rõ Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiếp thu, cụ thể hóa một cách phù hợp và sáng tạo các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Kết luận số 21. Điểm mới quan trọng của Kết luận 21 là đặt ra yêu cầu cao hơn giai đoạn trước trong việc ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ trong Kế hoạch số 51 bằng nhiều nhiệm vụ, giải pháp sắc bén, quyết liệt, đồng bộ hơn. Cụ thể như Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu phải kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 51, kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt. Thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì cấp ủy cấp trên phải kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; chú trọng kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. Tập trung xử lý dứt điểm những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường hoạt động của Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp…

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giai đoạn 2016-2020 cả nước có 25.014 đảng viên bị suy thoái hoặc có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (chiếm 0,5% tổng số đảng viên) bị xử lý kỷ luật. Tại Hải Dương, từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tới tháng 3.2021 có 534 trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã bị xử lý kỷ luật từ khiển trách đến khai trừ khỏi Đảng. Kết quả trên thể hiện những cố gắng để Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Tuy nhiên, trong thực tế còn nhiều cán bộ, đảng viên suy thoái, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” song vẫn chưa được phát hiện, xử lý. Tình trạng nể nang, ngại va chạm, không chỉ ra các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn tồn tại ở nhiều nơi. Do đó, nhiều người hy vọng những giải pháp mới, sắc bén, đồng bộ hơn được đề ra trong Kế hoạch số 51 sẽ được thực hiện tích cực, kiên quyết để kịp thời xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm, suy thoái.

Để Kế hoạch số 51 được thực hiện hiệu quả, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể trong tỉnh cần khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình thực tế. Cần quán triệt một yêu cầu quan trọng được nêu trong Kế hoạch số 51 là xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện theo phương châm “5 rõ” (rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm). Kinh nghiệm triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cũng chỉ ra rằng ở nơi nào mà người đứng đầu nghiêm túc quán triệt, quyết liệt triển khai thì ở nơi đó kết quả thực hiện sẽ rõ nét.

NINH TUÂN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiên quyết ngăn chặn cán bộ, đảng viên suy thoái