Công tác cán bộ

Không nhất thiết điều động, luân chuyển cán bộ cấp phó đối với 4 nhóm đối tượng

HOÀNG BIÊN 07/09/2023 18:28

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đánh giá việc điều động, luân chuyển đối với cán bộ giữ chức vụ cấp phó còn bất cập.

W_3b48df5b-2a54-4eda-88bf-a2c509a0e3e4.jpeg
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương trao quyết định điều động, luân chuyển các phó hiệu trưởng trường THPT vào ngày 31/7/2023 (ảnh tư liệu)

Theo Công văn số 936-CV/TU ngày 31/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, cơ bản thực hiện việc điều động, luân chuyển đối với cấp phó MTTQ; phó sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và tương đương; Phó Bí thư cấp ủy cấp huyện; Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện đã giữ chức vụ 10 năm liên tục ở cùng một địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét từng trường hợp cụ thể việc điều động, luân chuyển đối với cấp phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở đã giữ chức vụ 10 năm liên tục ở cùng một cơ quan, đơn vị.

Đối với cán bộ thuộc diện địa phương, cơ quan, đơn vị quản lý, không nhất thiết phải thực hiện điều động, luân chuyển đối với các đồng chí là cấp phó đã giữ chức vụ 10 năm liên tục ở cùng một địa phương, cơ quan, đơn vị đối với 4 nhóm đối tượng sau: Cấp phó đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp phó chi cục, cấp phó đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp sở; cấp phó phòng và tương đương của MTTQ, các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; cấp phó phòng và tương đương của MTTQ, các ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện; Phó Bí thư cấp ủy, Phó Chủ tịch UBND cấp xã.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xem xét việc điều động, luân chuyển đối với cán bộ thuộc diện cấp mình quản lý (theo phân cấp quản lý cán bộ), theo hướng sau: Đối với những trường hợp đã thực hiện xong quy trình điều động, luân chuyển thì tiếp tục thực hiện việc luân chuyển, điều động; đối với những trường hợp chưa thực hiện điều động, luân chuyển thì xem xét từng trường hợp cụ thể.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy sớm tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định số 619-QĐ/TU và Quy định số 646-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tinh ủy, bảo đảm đúng quy định của Trung ương và phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đánh giá quá trình thực hiện việc điều động, luân chuyển đối với các cán bộ giữ chức vụ cấp phó còn gặp những khó khăn, bất cập. Việc bố trí cán bộ có cùng chuyên môn, chuyên ngành phù hợp để thay thế các đồng chỉ được luân chuyển còn có nơi hiệu quả công việc chưa cao, đặc biệt là đối với các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục, tài nguyên môi trường, kinh tế hạ tầng...

HOÀNG BIÊN
(0) Bình luận
Không nhất thiết điều động, luân chuyển cán bộ cấp phó đối với 4 nhóm đối tượng