Hướng dẫn xác định mức hoàn trả tiền bồi thường của người thi hành công vụ

19/05/2018 13:05

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Theo hướng dẫn, lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại để hoàn trả là lương cơ sở nhân với hệ số theo ngạch, bậc theo quy định của pháp luật tại thời điểm có quyết định hoàn trả. Trường hợp tại thời điểm có quyết định hoàn trả, người thi hành công vụ gây thiệt hại đã nghỉ việc tại cơ quan nhà nước, việc xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại căn cứ vào lương của người đó tại thời điểm trước khi nghỉ việc.

Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường cao hơn 100 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả, mức hoàn trả là 50 tháng lương của người đó. Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường từ trên 80 đến 100 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả, mức hoàn trả là từ 40 đến dưới 50 tháng lương của người đó nhưng tối đa là 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường. Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường từ 60 đến 80 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả, mức hoàn trả là từ 30 đến dưới 40 tháng lương của người đó nhưng tối đa là 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường. Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường thấp hơn 60 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả, mức hoàn trả bằng 50% số tiền Nhà nước đã bồi thường.

Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường cao hơn 10 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả, mức hoàn trả là 5 tháng lương của người đó. Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường từ trên 8 đến 10 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả, mức hoàn trả là 4 tháng lương của người đó. Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường từ 6 đến 8 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả, mức hoàn trả là 3 tháng lương của người đó. Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường thấp hơn 6 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả, mức hoàn trả bằng 50% số tiền Nhà nước đã bồi thường...

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hướng dẫn xác định mức hoàn trả tiền bồi thường của người thi hành công vụ
    ss