Chuyển đổi số

Hải Dương có những mô hình nào thực hiện Đề án 06?

DT - PHÙNG BẢN 25/11/2023 09:00

UBND tỉnh Hải Dương quyết định triển khai thực hiện 18 mô hình điểm thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 06).

de-an-06.jpg

Nguồn: Kế hoạch số 4337/KH-UBND, ngày 14/11/2023 của UBND tỉnh Hải Dương.

DT - PHÙNG BẢN
(0) Bình luận
Hải Dương có những mô hình nào thực hiện Đề án 06?