Phòng chống tham nhũng trong huy động đóng góp làm từ thiện

THỨ NĂM, 13/01/2022 11:42:11

Đó là một trong những yêu cầu của UBND tỉnh tại kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2022 vừa ban hành.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Dương căn cứ phạm vi quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp kết quả công tác PCTN đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước, gồm: công ty đại chúng, tổ chức tín dụng và tổ chức xã hội do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của nhân dân để hoạt động từ thiện.

Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước có trách nhiệm xây dựng và thực hiện quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh; quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ; công khai minh bạch và kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định nhằm phòng ngừa tham nhũng. Tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức mình; phản ánh, báo cáo khi phát hiện hành vi tham nhũng, đồng thời xác định rõ trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị.

 Các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm tổ chức, động viên, khuyến khích thành viên, hội viên xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng; giám sát việc chấp hành pháp luật về PCTN của thành viên, hội viên, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện chính sách, pháp luật để PCTN.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương triển khai đầy đủ và cụ thể hóa các quy định của pháp luật và nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về PCTN. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành xác định PCTN là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, thường xuyên, lâu dài và là một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hằng năm; gắn PCTN với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bảo đảm việc tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong việc phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, tham nhũng, tiêu cực...

HOÀNG BIÊN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu