Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII ra mắt Đại hội

THỨ BA, 27/10/2020 07:30:51

Sáng 27.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc.

11h00: Đại hội kết thúc phiên làm việc buổi sáng. Buổi chiều, Đại hội tiếp tục làm việc và bế mạc.

Đồng chí Nguyễn Văn Phú thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành phiên thảo luận sáng 27.10
10h15: Các đại biểu tham luận tại hội trường, tiếp tục đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; góp ý kiến vào Báo cáo chính trị, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Đồng chí Nguyễn Kim Diện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kim Thành tham luận "Nâng cao hiệu quả việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII"

Đồng chí Nguyễn Kim Diện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kim Thành phát biểu tham luận tại Đại hội
Tham luận nêu rõ, dự thảo Chương trình hành động đã kế thừa những thành tựu đạt được trong các nhiệm kỳ qua, bám sát Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, có tính đột phá, tầm ảnh hưởng rộng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động nguồn lực triển khai thực hiện. Các chương trình đã bảo đảm tính toàn diện, bao quát trên các lĩnh vực, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu được nêu trong các văn kiện trình Đại hội, hướng vào giải quyết những nhiệm vụ mới, vấn đề cấp thiết của tỉnh, phù hợp với tình hình thực tiễn và có tính khả thi cao. Đồng thời, xác định rõ mục tiêu, nội dung và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình hành động.

Để Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống và có tính khả thi cao, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần tích cực, khẩn trương chỉ đạo các cấp ủy nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng tới các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nội dung các đề án, kế hoạch phải cụ thể hóa toàn diện, sâu sắc Nghị quyết Đại hội, được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình, giải pháp và nguồn lực thực hiện; đồng thời xác định rõ người chỉ đạo, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện, tránh xảy ra bị động, lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện. Phải thường xuyên coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm quá trình thực hiện các đề án, kế hoạch để kịp thời đánh giá, điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ đột xuất phát sinh từ thực tiễn...(xem toàn văn nội dung tham luận).

Đồng chí Bùi Hữu Chỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Nam Tân (Nam Sách) tham luận "Giải pháp xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao"

Đồng chí Bùi Hữu Chỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Nam Tân (Nam Sách) phát biểu tham luận tại Đại hội
Tham luận nêu một số kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của xã Nam Tân, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao trong nhiệm kỳ tới. Đó là: Tiếp tục tập trung cao cho công tác tuyên truyền xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; trọng tâm tuyên truyền các mô hình tốt, cách làm hay.

Bám sát các tiêu chí, tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng phương án, dự toán, kế hoạch, lộ trình thực hiện một cách cụ thể, sát thực tế; tổ chức thực hiện bài bản, quyết liệt, khơi dậy, phát huy được sức dân cao nhất, bảo đảm phát triển hài hòa giữa 3 trụ cột "kinh tế, xã hội và môi trường". Đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản xuất VietGAP tạo sản phẩm sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc. 

Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hệ thống giao thông đồng bộ; rà soát lại việc thực hiện tiêu chí quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch về sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật, quản lý sử dụng hiệu quả quy hoạch xây dựng theo phương châm “nhà nhà kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu, xã kiểu mẫu”, gắn với quá trình đô thị hóa nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại.

Làm tốt công tác vệ sinh môi trường nông thôn; hướng dẫn, động viên nhân dân thực hiện tốt việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại gia đình. Rà soát, xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước trong khu dân cư. Đầu tư nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng công cộng và mở rộng diện tích trồng hoa nơi công cộng, hành lang đường giao thông, bảo đảm cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp...(xem toàn văn nội dung tham luận).

Đồng chí Phạm Văn Khảnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ninh Giang tham luận "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025"

Đồng chí Phạm Văn Khảnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ninh Giang phát biểu tham luận tại Đại hội
Tham luận chỉ ra một số kinh nghiệm của Đảng bộ huyện Ninh Giang trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng nhiệm kỳ vừa qua. Tham luận cũng nhấn mạnh, năm 2020 và những năm sắp tới, nhiều cơ hội và thách thức đan xen tác động đến sự ổn định và phát triển của cả nước nói chung và Hải Dương nói riêng. Việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo là vấn đề lớn và quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy phải chủ động, sáng tạo, tích cực, có quyết tâm chính trị cao; phải vận dụng linh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh về cách lãnh đạo, vừa làm vừa tổng kết rút kinh nghiệm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, sát thực tiễn.

Đảng bộ huyện Ninh Giang đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: nâng cao chất lượng việc xây dựng và ban hành Nghị quyết, kết luận của BCH, Ban Thường vụ theo hướng ngắn gọn, sát thực tiễn, chọn vấn đề bức xúc cần giải quyết ở địa phương, đồng thời tập trung kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết. 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, tăng cường tổ chức hội nghị trực tuyến, lồng ghép với nhiều nội dung để tiết kiệm chi phí và thời gian. Tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với đổi mới kinh tế, văn hóa, xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước theo hướng xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả...(xem toàn văn nội dung tham luận).

Đồng chí Lương Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tham luận "Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới"
 

Đồng chí Lương Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tham luận tại Đại hội
Tham luận nêu rõ, bên cạnh những kết quả đáng khích lệ, ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh còn một số hạn chế như điều kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học ở một số trường chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới; chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý còn chưa đồng đều; việc phân luồng học sinh hiệu quả chưa cao. 

Để khắc phục những hạn chế, hoàn thành tốt sứ mệnh trồng người trong bối cảnh mới, ngành giáo dục và đào tạo cần phải tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo một cách hiệu quả. Ngành tiếp tục xây dựng và hoàn thiện mạng lưới giáo dục và đào tạo theo chủ trương thu gọn các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, gắn với thực hiện tốt mục tiêu xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Khuyến khích phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục ngoài công lập ở những nơi có điều kiện.

Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới; tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động tổng hợp các nguồn lực đầu tư, chăm lo cho giáo dục và đào tạo. Bảo đảm kinh phí cho các hoạt động giáo dục theo quy định; bố trí đủ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ tốt việc triển khai chương trình và sách giáo khoa mới. Ưu tiên đầu tư cho các trường học có nhiều khó khăn. Bảo đảm đủ phòng học cho học sinh được học 2 buổi/ngày... (xem toàn văn nội dung tham luận).

Đồng chí Nguyễn Hữu Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham luận "Tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới"
 

Đồng chí Nguyễn Hữu Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tham luận tại Đại hội
Tham luận nêu rõ những kết quả cũng như hạn chế trong việc đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của tỉnh nhiệm kỳ vừa qua.

Để tiếp tục đổi mới, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai quyết liệt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện. Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch đề ra với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, xác định rõ vai trò, trách nhiệm tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; khắc phục khuynh hướng thụ động, trông chờ hoặc chủ quan, nóng vội. Sắp xếp tổ chức, bộ máy phải gắn chặt chẽ với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo vị trí việc làm... (xem toàn văn nội dung tham luận).

10h05: Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã bầu 22 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

I- ĐẠI  BIỂU ĐƯƠNG NHIÊN

1- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

II- ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC

1- Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy

2- Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy

3- Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy

4- Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

5- Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

6- Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

7- Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

8- Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

9- Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

10- Đồng chí Nguyễn Huy Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

11- Đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

12- Đồng chí Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương

13- Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

14- Đồng chí Hoàng Quốc Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Chí Linh

15- Đồng chí Nguyễn Trọng Hưng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính

16- Đồng chí Nguyễn Viết Hải, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

17- Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

18- Đồng chí Phạm Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế

19- Đồng chí Phạm Văn  Khảnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chỉ tịch HĐND huyện Ninh Giang

20- Đồng chí Đồng Dũng Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Miện

21- Đồng chí Nguyễn Trọng Tuệ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Giang

22- Đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ

III- ĐẠI BIỂU DỰ KHUYẾT

1- Đồng chí Nguyễn Kim Diện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kim Thành

8h28: Các đại biểu tham luận tại hội trường, tiếp tục đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; góp ý kiến vào Báo cáo chính trị, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tham luận "Nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng, quản lý quy hoạch; chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025, định hướng chiến lược đến năm 2045".

Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng tham luận tại Đại hội
Tham luận chỉ rõ hạn chế trong công tác quy hoạch như tầm nhìn và định hướng quy hoạch chưa tốt; công tác lập quy hoạch phân khu, khu vực phát triển và kế hoạch phát triển đô thị còn chậm; chất lượng một số đồ án quy hoạch còn ở mức thấp, chưa hoạch định tốt định hướng phát triển dài hạn, chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của các địa phương, của tỉnh về các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ - đô thị...

Để các đồ án quy hoạch xây dựng đạt chất lượng cao, đồ án quy hoạch phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như hoạch định kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội toàn diện trên các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, đô thị phải phù hợp với định hướng quy hoạch tỉnh và quy hoạch quốc gia giai đoạn đến năm 2045. Bảo đảm kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ; chú trọng quy hoạch hệ thống giao thông kết nối vùng, khu vực và các địa phương trong tỉnh nhằm phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh của tỉnh và các địa phương, tạo động lực cho sự phát triển của khu vực và của tỉnh.

Lập quy hoạch chung đô thị theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại và đáng sống; quy hoạch phân khu, khu vực phát triển đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch nông thôn mới nâng cao phải tổng thể, không chia nhỏ, các chỉ tiêu quy hoạch đảm bảo quy chuẩn theo hướng nâng cao, chú trọng các thiết chế văn hóa, xã hội, thể thao, giáo dục, y tế và có nhiều công trình điểm nhấn, nhiều không gian công cộng, công viên, cây xanh để nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân... (xem toàn văn nội dung tham luận).

Đại tá Nguyễn Văn Nhường, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương phát biểu tham luận"Xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn kết với nền an ninh nhân dân, thế trận lòng dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân"
 

Đại tá Nguyễn Văn Nhường, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương tham luận tại Đại hội
Tham luận nêu rõ, 5 năm qua, trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; sự cạnh tranh, xung đột giữa các quốc gia, khu vực diễn ra gay gắt. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước nhiều khó khăn phức tạp. Với phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, Đảng, Nhà nước đã chủ động đánh giá, dự báo chính xác, xử lý đúng, kịp thời các tình huống không để bị động, bất ngờ, nhất là trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ, vùng trời, biển, đảo của Tổ quốc. Các cấp, các ngành, các địa phương, lực lượng vũ trang, nòng cốt là Quân đội đã tổ chức quán triệt, thực hiện đồng bộ, quyết liệt giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn dân trong bảo vệ Tổ quốc.
 
Để thực hiện tốt định hướng, mục tiêu tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa như trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII, Đảng, Nhà nước và Chính phủ cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nhất quán nguyên tắc “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với sự nghiệp quốc phòng và an ninh”. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng. Quản lý nhà nước về quốc phòng có vai trò hết sức quan trọng trong nâng cao chất lượng, hiệu quả sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Bám sát sự phát triển của nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận... (xem toàn văn nội dung tham luận).

Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham luận "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong giai đoạn mới".
 

Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham luận tại Đại hội
Tham luận chỉ rõ nhiệm kỳ vừa qua, cấp uỷ các cấp trong tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy chế, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực theo hướng sâu sát cơ sở, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, hiệu quả. Nội dung kiểm tra, giám sát đã tập trung vào các lĩnh vực bức xúc, nhạy cảm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Các kết luận đưa ra bảo đảm tính khách quan, chính xác, hiệu lực, hiệu quả. Đã từng bước công khai kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng để nhân dân nắm được, có tác dụng giáo dục, răn đe, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong giai đoạn mới, tham luận đề xuất cấp ủy các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Trước hết cần chỉ đạo quán triệt một cách đầy đủ, nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thông qua đó nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng để quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ và tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng.

Tập trung chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo hướng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và mở rộng giám sát để phòng ngừa. Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát cần tập trung vào những nội dung mà dư luận và nhân dân quan tâm, những lĩnh vực thường xảy ra sai phạm như: quản lý đất đai, quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng; việc thực hiện quy chế làm việc; kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, kê khai tài sản… Việc tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát phải đảm bảo nghiêm túc, chú trọng chất lượng, nhất là khâu thẩm tra, xác minh.

Tăng cường làm tốt công tác giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình, giải quyết dứt điểm những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cần phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, cấp ủy viên, các đồng chí thành viên ủy ban kiểm tra, cán bộ cơ quan ủy ban kiểm tra trong công tác theo dõi, giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng cấp dưới và cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý... (xem toàn văn tham luận).
 
Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham luận về chủ đề "Hội nông dân các cấp tham gia xây dựng các mô hình và hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương".

Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham luận tại Đại hội
Tham luận đánh giá kết quả xây dựng mô hình và hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế - xã hội của Hội Nông dân (HND) các cấp đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, nhất là góp phần tích cực phát triển kinh tế gia trại, trang trại, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, tham luận cũng chỉ ra kết quả một số mô hình do hội xây dựng còn có những hạn chế, nhất là về liên kết tiêu thụ sản phẩm, chế biến, bảo quản, nâng cao giá trị gia tăng trên mỗi sản phẩm...

Các đại biểu dự Đại hội đọc báo Hải Dương phản ánh phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025
Để khắc phục hạn chế này, tham luận đề xuất Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp nông dân và tổ chức HND trong tỉnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 61 và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện để các cấp HND tham gia chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hằng năm, cần giao nhiệm vụ kèm nguồn kinh phí đối với HND tỉnh và mỗi đơn vị HND cấp huyện để hội trực tiếp triển khai xây dựng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục hỗ trợ ngân sách để bổ sung nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, tạo điều kiện cho các hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất, đồng thời thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người công dân tại địa phương... (xem toàn văn tham luận)
Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tham luận về chủ đề "Đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới".

Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tham luận tại Đại hội
Để tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính (CCHC) đi đôi với nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp, tham luận đề xuất tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt về vai trò, ý nghĩa của CCHC; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, triển khai thực hiện CCHC; bảo đảm sự nhất quán, kiên trì quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai công tác CCHC từ tỉnh đến cơ sở. 

Phóng viên quân đội tác nghiệp tại Đại hội
Tập trung cải cách thể chế, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, như: cơ chế, chính sách hỗ trợ hậu Covid-19, xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện, thông thoáng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa, giảm tối đa thời gian giải quyết TTHC. Ưu tiên tối đa giải quyết các TTHC trên môi trường điện tử. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, năng động, hiện đại theo hướng phục vụ, bảo đảm chỉ số hài lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng cao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá công tác CCHC... (xem toàn văn tham luận)

8h10: Ban Kiểm phiếu làm việc
7h43: Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy điều hành phần bầu Đoàn đại biểu tỉnh Hải Dương đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu tỉnh Hải Dương đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Theo đó, Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sẽ bầu 22 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là đại biểu đương nhiên. Các đại biểu dự Đại hội XIII phải có lập trường, quan điểm, bản lĩnh vững vàng, luôn đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, nói đi đôi với làm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lợi ích nhóm, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Có ý thức kỷ luật cao, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là công tác tập trung dân chủ. Có uy tín cao, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, có tư duy đổi mới. Có khả năng đóng góp vào thực sự thành công của Đại hội XIII và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội...

7h38: Ban Chấp hành khóa khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng cảm ơn Đại hội đã tin tưởng bầu 52 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025, coi đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định với nhận thức sâu sắc và tin tưởng rằng đường lối đổi mới của Đảng, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh sẽ là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho mỗi cá nhân cũng như tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân trong tỉnh giao phó. 

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII ra mắt Đại hội
Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, có quyết tâm chính trị cao, khát vọng lớn, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Mỗi đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, tận dung thời cơ, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu tới năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 

7h30: Đại hội nghe đồng chí Triệu Thế Hùng thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội thông báo kết quả bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XVII tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra tối 26.10.

Đồng chí Triệu Thế Hùng thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII
Hội nghị đã bầu 16 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII với số phiếu tuyệt đối. Các đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; Lê Văn Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII với số phiếu tập trung cao.
Danh sách Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII

Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII.
Danh sách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII
1. Đồng chí Vũ Hồng Hiên
2. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hòa
3. Đồng chí Nguyễn Thế Nhất
4. Đồng chí Cao Ngọc Quang
5. Đồng chí Nguyễn Hữu Thông
6. Đồng chí Nguyễn Đình Phương
7. Đồng chí Vũ Công Tâm
8. Đồng chí Nguyễn Văn Thưởng
9. Đồng chí Nguyễn Đức Hưởng
10. Đồng chí Nguyễn Văn Như
11. Đồng chí Lê Thị Đỗ Quyên

Chủ nhiệm: Đồng chí Vũ Hồng Hiên
NHÓM PHÓNG VIÊN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu