Nâng cao hiệu quả triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội

THỨ TƯ, 28/10/2020 05:18:26

Báo điện tử Hải Dương đăng toàn văn tham luận của đồng chí Nguyễn Kim Diện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kim Thành tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.Được đoàn chủ tịch giới thiệu phát biểu tham luận tại Đại hội, thay mặt đoàn đại biểu huyện Kim Thành, tôi xin bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội. Để bổ sung, hoàn thiện và làm rõ thêm một số nội dung trong các văn kiện Đại hội, tôi xin phát biểu ý kiến tham luận tham gia vào Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI chuẩn bị.

Tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức tháng 4.2016, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng. Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Nghị quyết và các văn kiện đại hội đã có. Điều quan trọng lúc này là đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, là tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết có hiệu quả. Làm sao để khắc phục được tình trạng nghị quyết thì đúng, thì hay, nhưng chậm đi vào cuộc sống”. Vì vậy, việc xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa nghị quyết đại hội là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng. 

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 31.5.2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có một điểm mới là thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại Đại hội. Theo tôi chủ trương này rất đúng và khắc phục được những hạn chế trước đây là sau đại hội, cấp ủy khóa mới xây dựng chương trình hành động và các đề án thực hiện thường mất thời gian khoảng 1 năm hoặc dài hơn, do vậy tuy là chương trình, đề án thực hiện trong cả nhiệm kỳ 5 năm, nhưng thực tế thời gian thực hiện chỉ khoảng hơn 3 năm, vì đầu năm thứ năm đã tiến hành tổng kết các chương trình, đề án.

Qua nghiên cứu văn kiện, tôi hoàn toàn đồng tình với nội dung dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trình Đại hội. Dự thảo chương trình hành động đã kế thừa những thành tựu đạt được trong các nhiệm kỳ qua, bám sát báo cáo chính trị, dự thảo nghị quyết và các văn kiện trình Đại hội, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, có tính đột phá, tầm ảnh hưởng rộng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động nguồn lực triển khai thực hiện. Các chương trình đã bảo đảm tính toàn diện, bao quát trên các lĩnh vực, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu được nêu trong các văn kiện trình Đại hội, hướng vào giải quyết những nhiệm vụ mới, những vấn đề cấp thiết của tỉnh, phù hợp với tình hình thực tiễn và có tính khả thi cao. Đồng thời, xác định rõ mục tiêu, nội dung và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động.

Để Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống và có tính khả thi cao, thay mặt đoàn đại biểu huyện Kim Thành, tôi xin đề nghị:

- Đối với chương trình phát triển kinh tế nhanh, bền vững, theo hướng tăng trưởng xanh và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học - công nghệ, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn tới 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường và sử dụng tiết kiệm năng lượng. Xây dựng đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ và đề án phát triển dịch vụ du lịch chất lượng cao. 

- Đối với chương trình xây dựng và phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, đáng sống giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, cần xây dựng các nghị quyết, đề án để thực hiện nâng cấp và phấn đấu xây dựng các huyện Bình Giang, Nam Sách đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2025; các huyện: Cẩm Giàng, Gia Lộc, Thanh Miện, Kim Thành, Ninh Giang trở thành đô thị loại IV trước năm 2030; nâng cấp các xã có điều kiện kinh tế phát triển trên địa bàn tỉnh trở thành đô thị loại V theo lộ trình phát triển đô thị.

- Đối với chương trình phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn tới 2030, cần xây dựng đề án đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp, phát triển và hoàn thiện đồng bộ các thiết chế văn hóa, thể thao, nhất là thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh.

- Đối với chương trình đảm bảo an sinh xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, cần xây dựng đề án đào tạo nghề nghiệp đáp áp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân.

- Đối với chương trình xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, ngang tầm nhiệm vụ, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn tới 2030, cần xây dựng đề án đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng đề án, kế hoạch triển khai chặt chẽ các chủ trương thí điểm của Trung ương về công tác cán bộ, thí điểm thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp sở, cấp phòng; xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ đến công tác ở những vị trí chủ chốt cấp dưới để tích lũy kinh nghiệm, tạo nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài.

Dự thảo chương trình hành động sau khi được Đại hội thông qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần tích cực, khẩn trương chỉ đạo các cấp ủy nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng tới các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nội dung các đề án, kế hoạch phải cụ thể hóa toàn diện, sâu sắc Nghị quyết Đại hội, được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình, giải pháp và nguồn lực thực hiện; đồng thời, xác định rõ người chỉ đạo, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện, tránh xảy ra bị động, lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện. Phải thường xuyên coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm quá trình thực hiện các đề án, kế hoạch để kịp thời đánh giá, điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ đột xuất phát sinh từ thực tiễn. Theo tôi, các đề án, kế hoạch thực hiện chương trình hành động cần hoàn thành trong quý IV.2020 và được triển khai thực hiện từ quý I.2021 để các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy triển khai thực hiện, góp phần thực hiện hiệu quả  3 khâu đột phá, phấn đấu đến năm 2025, Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2020 là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác xây dựng, thảo luận báo cáo chính trị và các văn kiện trình đại hội là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kim Thành tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo sát sao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả của các cấp, các ngành, địa phương, cùng sự đoàn kết, quyết tâm, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương sẽ triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

NGUYỄN KIM DIỆN
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kim Thành

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu