Cần làm rõ các tiêu chí, điều kiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư

10/03/2023 12:41

Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung, quy định rõ các chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số...


Ông Đoàn Quang Định, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hải Dương 

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần làm rõ hơn các tiêu chí, điều kiện bồi thường, hỗ trợ định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Ví dụ như “phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng, miền”, đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Nếu rơi vào trường hợp tại địa bàn xã lẫn địa bàn huyện đều không có đất để bố trí tái định cư thì buộc phải bố trí tại các địa bàn khác có điều kiện tương đương. Vậy “điều kiện tương đương” ở đây là gì, về mặt địa lý tương đương hay là các tiêu chí được địa phương đề ra, bởi nếu bố trí người dân tộc thiểu số sang một địa bàn với các phong tục, tập quán hoàn toàn khác với nơi ở cũ thì sẽ không đáp ứng được một trong các điều kiện của khu tái định cư mà luật quy định.

Đề nghị Ban soạn thảo xem xét, quy định cụ thể về nội dung chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, bởi dự thảo quy định: “UBND cấp tỉnh theo điều kiện thực tế địa phương quy định cụ thể chính sách đất đai với đồng bào dân tộc thiểu số”, việc giao các địa phương quy định như vậy sẽ dẫn tới áp dụng không thống nhất giữa các địa phương trong cùng một vùng có điều kiện kinh tế-xã hội tương đồng.

Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung, quy định rõ các chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong dự thảo để bảo đảm thực hiện thống nhất trong toàn quốc.

ĐOÀN QUANG ĐỊNH
Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hải Dương

(0) Bình luận
Cần làm rõ các tiêu chí, điều kiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư