Dành cho người yêu thơ

Gửi lại Tây Nguyên

Gửi lại Tây Nguyên

Đã lâu rồi tôi chưa có dịp trở lại Tây Nguyên/Nhớ đại ngàn xanh, nhớ mùa chiến dịch