Dành cho người yêu thơ

Em về

Em về

Rét thế em về trời ấm lạ/Đang mưa em tới nắng vương đầy