Trung tâm Đào tạo, huấn luyện thể thao tỉnh xây dựng mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự kiểm tra"

Sáng 21.6, Trung tâm Đào tạo, huấn luyện thể thao tỉnh tổ chức hội nghị xây dựng mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự kiểm tra" về an ninh trật tự (ANTT).

Tin mới nhất

Trong tỉnh

Trung tâm Đào tạo, huấn luyện thể thao tỉnh xây dựng mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự kiểm tra"

Trung tâm Đào tạo, huấn luyện thể thao tỉnh xây dựng mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự kiểm tra"

Sáng 21.6, Trung tâm Đào tạo, huấn luyện thể thao tỉnh tổ chức hội nghị xây dựng mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự kiểm tra" về an ninh trật tự (ANTT).