Xây dựng Quy chế làm việc là khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo (*)

22/01/2021 08:40

Báo điện tử Hải Dương trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng.

>>>Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu khai mạc hội nghị

Kính thưa đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh,

Thưa toàn thể các đồng chí!


Thực hiện Chương trình làm việc của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khoá XVII, hôm nay, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy triệu tập Hội nghị lần thứ 3 BCH Đảng bộ tỉnh. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị, kính chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt; chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Hội nghị lần này chúng ta sẽ thảo luận và quyết định 6 nội dung như trong chương trình hội nghị đã gửi tới các đại biểu dự họp. Những vấn đề đưa ra và thảo luận tại Hội nghị lần này rất quan trọng; nhất là thảo luận thống nhất Quy chế làm việc, Chương trình làm việc và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với yêu cầu đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII.

Việc xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ khoá XVII đã được BTV Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan tham mưu dự thảo trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện các nội dung trên của khoá XVI. Kế thừa, tiếp thu những nội dung cốt lõi của Quy chế làm việc khóa XVI đã được khẳng định qua quá trình triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020 và có tham khảo một số đảng bộ tỉnh, thành phố lân cận. Những vấn đề này đã được BTV Tỉnh ủy dành thời gian thảo luận, tham gia ý kiến. Sau khi thảo luận tại 2 kỳ họp (Hội nghị lần thứ 6, ngày 7.1.2021 và Hội nghị lần thứ 8, ngày 18.1.2021), BTV Tỉnh ủy trình BCH Đảng bộ tỉnh xem xét, thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa. 

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Đối với xây dựng Quy chế làm việc chúng ta phải xác định đây là khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, tạo ra sự đổi mới căn bản và toàn diện về lề lối và phương pháp làm việc theo hướng phân công, phân cấp, ủy quyền, gắn với trách nhiệm cụ thể của tập thể và cá nhân với phương châm hành động “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả” và 5 rõ: “rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm”. Khi thảo luận đề nghị các đại biểu bám sát dự thảo Nghị quyết và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050; tháo gỡ các điểm nghẽn, những vướng mắc mà khi thực hiện quy chế cũ bộc lộ. Thảo luận những vấn đề mà BCH Đảng bộ tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đó là những vấn đề mang tầm chiến lược phát triển của tỉnh, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII; các chủ trương, định hướng lớn về phát triển kinh tế; các điểm nghẽn, các vấn đề bức xúc về đầu tư, đất đai, môi trường, các dự án, công trình lớn, trọng điểm; các nội dung quan trọng về xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ; công tác quốc phòng, an ninh, tư pháp và văn hoá xã hội...

Tập trung thảo luận những vấn thuộc thẩm quyền của BTV, Thường trực Tỉnh ủy về lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác phòng, chống tham nhũng... nhất là lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; xác định một số vấn đề có tính chất, phạm vi ảnh hưởng lớn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát nhằm bảo đảm việc phát triển kinh tế xã hội được thực hiện đúng theo định hướng phát triển của tỉnh, cụ thể như: những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Trung ương, những nội dung báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh, lập quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện, vùng liên huyện; thăm dò khai thác khoáng sản và một số nội dung khác như: phương án quy hoạch chi tiết, chủ trương chấp thuận, tiếp nhận dự án đầu tư..., cần bảo đảm thông thoáng trong giải quyết các thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian báo cáo, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm được giao.

Khi thảo luận Chương trình làm việc và Chương trình kiểm tra giám sát trong nhiệm kỳ cũng phải bám sát dự thảo nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Quy chế làm việc của BCH để từ đó, trên cơ sở những vấn đề BCH, BTV, Thường trực Tỉnh ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thì cần tập trung kiểm tra, giám sát để đôn đốc, uốn nắn kịp thời; nhất là các vấn đề trong lãnh đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xử lý những vấn đề bức xúc trong xã hội.

Kính thưa các đồng chí!

Cũng tại Hội nghị lần này Tỉnh ủy tập trung thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo những công việc quan trọng đã chỉ đạo thực hiện của BTV Tỉnh ủy giữa 2 kỳ hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh.
Trên cơ sở ý kiến tham gia tại hội nghị hôm nay, BTV Tỉnh ủy sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh để triển khai thực hiện.

Kính thưa  toàn thể các đồng chí!

Thời gian làm việc của hội nghị chúng ta trong 1 ngày với nhiều nội dung quan trọng, đề nghị các đồng chí làm việc tập trung, tích cực tham gia nhiều ý kiến bổ ích, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề; thể hiện sự đổi mới, dân chủ trong sinh hoạt cũng như trách nhiệm và vai trò đóng góp của mỗi đồng chí trên cương vị công tác của mình.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 3 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Xin kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý Trung ương, các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh, cùng toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!----------------
(*) Tiêu đề do báo điện tử Hải Dương đặt

(0) Bình luận
Xây dựng Quy chế làm việc là khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo (*)