UBND cấp xã xây dựng đề án sắp xếp một số thôn, khu dân cư xong trước ngày 5.4

03/03/2022 18:11

Ngày 3.3, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp sáp nhập, chia tách, thành lập mới một số thôn, khu dân cư (KDC) trên địa bàn tỉnh năm 2022.        

Mục đích là chia tách một số thôn, KDC có quy mô hộ quá lớn và sáp nhập các thôn, KDC có quy mô số hộ dưới 50% quy mô hộ theo quy định, hoặc thành lập một số thôn, KDC mới do phát triển đô thị… góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý của các cấp chính quyền và của thôn, KDC trên địa bàn. Việc triển khai sắp xếp sáp nhập, chia tách hoặc thành lập mới một số thôn, KDC trên địa bàn phải bảo đảm theo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định; xác định rõ nội dung công việc, trách nhiệm thực hiện, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và các điều kiện bảo đảm công tác triển khai thực hiện đạt hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân địa phương, ổn định tình hình ở cơ sở.


Trên cơ sở tiêu chí quy mô hộ theo quy định và tình hình thực tế ở cơ sở, UBND cấp xã tiến hành khảo sát để lựa chọn những thôn, KDC thuộc diện phải sáp nhập hoặc chia tách hoặc thành lập mới, lập phương án báo cáo UBND cấp huyện. Cấp huyện thống nhất về phương án sáp nhập hoặc chia tách để ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện tổ chức khảo sát tình hình thực tế, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định báo cáo UBND tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất ban hành Nghị quyết về phương án cụ thể trong việc sắp xếp sáp nhập, chia tách, thành lập mới các thôn, KDC. Thời gian những việc nêu trên xong trước ngày 31.3.

Sau khi có chủ trương, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND cấp huyện hướng dẫn, chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng đề án về sáp nhập hoặc chia tách hoặc thành lập mới thôn, KDC, xong trước ngày 5.4. Cấp xã lấy ý kiến cử tri trong khu vực liên quan về đề án chia tách, sáp nhập thôn, KDC xong trước ngày 20.4. HĐND cấp xã thông qua đề án trên cơ sở kết quả lấy ý kiến các cử tri bảo đảm tỷ lệ theo quy định, xong trước ngày 30.4. UBND cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND cấp huyện, xong trước ngày 10.5. Cấp xã lập, hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh kèm tờ trình của UBND cấp huyện gửi Sở Nội vụ để thẩm định trình UBND tỉnh, xong trước ngày 25.5.


Sở Nội vụ phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định, xây dựng đề án chung và báo cáo UBND tỉnh xong trước ngày 10.6. UBND tỉnh họp, thống nhất phương án sắp xếp sáp nhập, chia tách, thành lập mới một số thôn, KDC trong phạm vi toàn tỉnh theo đề án của UBND cấp xã mà UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo xong trước ngày 20.6. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy các đề án sắp xếp sáp nhập, chia tách, thành lập mới một số thôn, KDC trong phạm vi toàn tỉnh xong trước ngày 30.6. 

HĐND tỉnh họp thông qua các đề án về sáp nhập, chia tách, thành lập mới một số thôn, KDC trong toàn tỉnh, dự kiến trong tháng 7.2022.

HÀ VY

(0) Bình luận
UBND cấp xã xây dựng đề án sắp xếp một số thôn, khu dân cư xong trước ngày 5.4