Trung tâm Chính trị huyện Kim Thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo

29/11/2022 15:36

Trung tâm thực hiện thường xuyên việc gửi kết quả học tập của học viên về cơ quan, đơn vị cử đi học.

Năm 2022, Trung tâm Chính trị huyện Kim Thành tổ chức 27 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 2.117 học viên, vượt 3% kế hoạch năm. Các lớp học, bồi dưỡng đều bảo đảm chất lượng, nội quy theo quy định. Kết thúc lớp học, các học viên đều viết bài thu hoạch để làm căn cứ đánh giá kết quả học tập; 100% số học viên tham gia đều đạt loại trung bình trở lên, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt hơn 85%. Kết quả học tập của học viên cũng được gửi về cơ quan, đơn vị cử đi học để đánh giá 2 chiều về tình hình học viên giữa nơi cử đi học và nơi đào tạo, bồi dưỡng.

Năm 2023, Trung tâm Chính trị huyện Kim Thành phấn đấu thực hiện 28 lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 1.840 học viên.

PV

(0) Bình luận
Trung tâm Chính trị huyện Kim Thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo