Chuyển đổi số

Trình danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

PHAN ANH 05/12/2023 11:40

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương gồm 3 nhóm thuộc dịch vụ báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở và 14 nhóm thuộc dịch vụ công nghệ thông tin.

dsc_6818.jpeg
Nếu được thông qua, danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh thông tin và truyền thông sẽ làm cơ sở cho các đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định (ảnh minh họa)

Tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XVII dự kiến khai mạc ngày 6/12, UBND tỉnh trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Nếu được HĐND tỉnh thông qua, đây sẽ là cơ sở cho các đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ. Đồng thời, triển khai kịp thời, thống nhất, đồng bộ và toàn diện các quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
Việc ban hành Nghị quyết về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh để bảo đảm tính thống nhất với danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin - truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành, phù hợp thực tế, định hướng phát triển ngành và đúng thẩm quyền.

Theo tờ trình của UBND tỉnh, danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông trên địa bàn Hải Dương gồm 3 nhóm thuộc dịch vụ báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở và 14 nhóm thuộc dịch vụ công nghệ thông tin.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động triển khai các bước, tham mưu xây dựng dự thảo nghị quyết này. Sở đã thành lập tổ soạn thảo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tổ chức nghiên cứu cơ sở pháp lý, xây dựng dự thảo danh mục chi tiết; tổ chức trao đổi, thảo luận, xin ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan. Sở Thông tin và Truyền thông đã đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải dự thảo lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý. Sau khi tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện để trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh ban hành.

Trước đó, trong tháng 11/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã trình UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và định mức kinh tế, kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh. Báo chí là một trong những lĩnh vực sớm được xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ở Hải Dương.

PHAN ANH
(0) Bình luận
Trình danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông