Phát huy vai trò giám sát của Đoàn Thanh niên

THỨ SÁU, 28/09/2018 14:18:02

Đoàn Thanh niên các cấp chưa phát huy tốt vai trò của mình trong giám sát xã hội. Hầu như Đoàn Thanh niên cấp huyện và cơ sở chưa có hoạt động giám sát xã hội cụ thể.

Theo Hướng dẫn số 47-HD/TWĐTN-BKT ngày 1.7.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về thực hiện "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội", Đoàn Thanh niên có chức năng giám sát hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên; HĐND các cấp; hoạt động của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp... Đoàn Thanh niên được giám sát nội dung thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến công tác Đoàn, Hội, Đội và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Các cấp bộ đoàn phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch giám sát, yêu cầu cơ quan, tổ chức được giám sát cung cấp thông tin về các vấn đề có liên quan đến nội dung giám sát; tổ chức đối thoại giữa chủ thể giám sát và đối tượng giám sát để làm rõ nội dung kiến nghị khi một trong hai bên có yêu cầu.

Từ năm 2014 đến nay, Tỉnh đoàn đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan tổ chức giám sát Chương trình "Phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương" giai đoạn 2011-2016 và giai đoạn 2016-2020; giám sát việc triển khai quy chế đối với cán bộ đoàn. Qua đó, đoàn giám sát đã có những đánh giá về những ưu điểm, hạn chế, những đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác thanh niên. 

Tuy nhiên, nhìn tổng thể, công tác giám sát xã hội của Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh còn hạn chế, chưa giám sát xã hội theo chuyên đề. Đoàn Thanh niên các cấp chưa phát huy tốt vai trò của mình trong giám sát xã hội. Hầu như Đoàn Thanh niên cấp huyện và cơ sở chưa có hoạt động giám sát xã hội cụ thể. Nguyên nhân chủ yếu do tổ chức đoàn chưa quan tâm đúng mức đến công tác này; chưa nghiên cứu sâu về các vấn đề được giám sát. Nếu thực hiện tốt việc giám sát xã hội, vai trò, tiếng nói của thanh niên sẽ được nâng cao; quyền lợi của thanh niên cũng sẽ được quan tâm hơn. 

Thời gian tới, Tỉnh đoàn nên chỉ đạo các cấp bộ đoàn nghiêm túc thực hiện Hướng dẫn 47 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và xây dựng kế hoạch giám sát theo chuyên đề hằng năm; xây dựng, bổ sung các nội dung giám sát và phản biện xã hội ngoài kế hoạch theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền. Tích cực phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách, tham mưu công tác giám sát cho các Huyện đoàn, Thị đoàn, Thành đoàn. Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm, hỗ trợ để công tác giám sát của Đoàn Thanh niên đạt hiệu quả.
MINH NGUYÊN (Kim Thành)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu