Tin tức

Thay đổi chức năng, nhiệm vụ đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương

THÀNH ĐẠT 09/06/2024 17:02

Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương vừa có thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong tháng 5/2024.

Trong đó có Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh sửa đổi điểm a khoản 2 điều 3 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương. Xem quyết định tại đây.

Ngày 29/3/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 699/QĐ-UBND phê duyệt Đề án điều chỉnh, sắp xếp tổ chức lại bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, chuyển chức năng tham mưu quản lý nhà nước về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính do Phòng Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính đảm nhiệm cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện, làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ của một số phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Do vậy, việc ban hành Quyết định sửa đổi điều 3 của Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương là cần thiết.

Theo Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh hiện nay có các Phòng: Tổng hợp, Kinh tế – Tài chính, Kinh tế ngành, Nội chính, Khoa giáo – Văn xã, Ngoại vụ, Hành chính – Quản trị và Ban Tiếp công dân tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Thông cáo báo chí còn nêu Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND ngày 7/5/2024 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 23/5/2024 của UBND tỉnh sửa đổi điều 2 của Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 4/10/2023 của UBND tỉnh ban hành quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Xem chi tiết thông cáo báo chí tại đây.

THÀNH ĐẠT
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thay đổi chức năng, nhiệm vụ đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
    ss