Chuyển đổi số

Thanh Hà đứng cuối bảng xếp hạng chuyển đổi số cấp huyện

NHẤT NGUYÊN 10/04/2024 09:00

Theo kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số (DTI) cấp sở, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023, huyện Thanh Hà đứng cuối bảng xếp hạng cấp huyện với 357,32/570 điểm.

z5333052509654_ea0b70189da70401d668f33e2d278c39.jpg
Kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số của các huyện, thành phố, thị xã

Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp huyện tỉnh Hải Dương có 8 tiêu chí thì huyện Thanh Hà xếp cuối 3 tiêu chí, gồm: hạ tầng số (36,94/50 điểm), nhân lực số (35,26/50 điểm) và hoạt động chính quyền số (126,2/150 điểm). Các tiêu chí khác cũng đạt thấp như hoạt động kinh tế số chỉ đạt 14,96/100 điểm, xếp thứ 11/12; hoạt động xã hội số 55,01/100 điểm, xếp thứ 8/12; an toàn thông tin 18,95/50 điểm, xếp thứ 7/11 (có 2 huyện bằng điểm), nhận thức số 30/50 điểm, xếp nhóm 3/5; thể chế số 40/50 điểm, xếp nhóm 2/3.

So với đơn vị đứng đầu bảng xếp hạng chuyển đổi số cấp huyện là Gia Lộc, huyện Thanh Hà kém 49,85 điểm tổng.

z5333062993494_75a5ce875cf192d3234a9c7d1324d469.jpg
Xếp hạng chuyển đổi số cấp huyện

Nguyên nhân Thanh Hà có nhiều tiêu chí chuyển đổi số đạt thấp vì nhận thức về chuyển đổi số chưa toàn diện, đồng đều ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Năm 2023, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mới đạt 87,09%, thấp hơn mặt bằng chung của tỉnh (87,4%). Hoạt động của trang thông tin điện tử các xã, thị trấn chưa đạt yêu cầu, ít thông tin.

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin, chuyển đổi số từ huyện tới xã còn thiếu, đa số là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo, chưa có cán bộ chuyên trách về an ninh mạng. Ngân sách đầu tư cho các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng các thôn, khu dân cư hiệu quả thấp.

NHẤT NGUYÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hà đứng cuối bảng xếp hạng chuyển đổi số cấp huyện