Số tổ chức đảng, đảng viên bị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tăng

10/01/2023 13:47

Các vi phạm chủ yếu là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; vi phạm trong mua sắm thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm phòng chống dịch…

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, năm 2022, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 37 tổ chức đảng và 109 đảng viên, tăng 13 tổ chức, 16 đảng viên bị kiểm tra so với năm 2022. Qua kiểm tra đã xác định 33 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng; 109 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 37 đảng viên. Các vi phạm chủ yếu là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; vi phạm trong mua sắm thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm phòng chống dịch, giải phóng mặt bằng, đất đai…

Trong năm 2022, Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng đã thi hành kỷ luật 96 đảng viên, tăng 32 đảng viên so với năm 2021, trong đó khiển trách 41 đảng viên, cảnh cáo 23 đảng viên và khai trừ 32 đảng viên.

* Năm 2022, cấp ủy huyện Kim Thành và cơ sở kiểm tra 31 đảng viên, tăng 7 đảng viên và giám sát 37 đảng viên, tăng 18 đảng viên so với năm 2021. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp trong huyện đã thi hành kỷ luật 17 đảng viên, giảm 19 đảng viên. Trong đó, kỷ luật bằng hình thức khiển trách 14 đảng viên, cảnh cáo 2 đảng viên và khai trừ đảng 1 đảng viên. Các đảng viên bị kỷ luật chủ yếu vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; vi phạm đạo đức, lối sống; vi phạm trong quản lý đất đai.

PV

(0) Bình luận
Số tổ chức đảng, đảng viên bị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tăng