Ninh Giang phấn đấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 3.084 tỷ đồng

04/02/2021 11:11

Huyện Ninh Giang sẽ tập trung thực hiện Đề án áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2021- 2025.

Năm 2021, huyện Ninh Giang phấn đấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 3.084 tỷ đồng, tăng 184 tỷ đồng so với năm2020; giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 158 triệu đồng; diện tích gieo trồng đạt 14.500 ha; sản lượng thịt hơi 12.000 tấn, sản lượng cá trên 9.500 tấn.

Huyện Ninh Giang sẽ tập trung thực hiện Đề án áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2021- 2025. Tăng cường chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp; tiếp tục phát triển sản xuất theo hướng tập trung, chuyên canh, trong đó mỗi xã có ít nhất 1 vùng sản xuất tập trung (một vùng, một giống, một thời gian) từ 30 ha trở lên. Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại; thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và vệ sinh thú y. Khai thác triệt để các diện tích mặt nước có khả năng nuôi thuỷ sản; tranh thủ các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp...

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ninh Giang phấn đấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 3.084 tỷ đồng