Tin tức

Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý nói chuyện về công tác đối ngoại tại Hải Dương

THÀNH ĐẠT 24/11/2023 12:44

Sáng 24/11, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương tổ chức phổ biến, quán triệt Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

img_9393(1).jpeg
Đồng chí Nguyễn Thúy Hà, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phổ biến, quán triệt Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Thúy Hà yêu cầu các các cấp ủy, chi bộ cơ sở, cơ quan, đoàn thể trực thuộc Đảng bộ tập trung triển khai kết luận bằng hình thức phù hợp, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Việc triển khai kết luận cần sâu rộng, đưa vào công tác xây dựng Đảng hằng năm góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về công tác thông tin đối ngoại...

img_9404(1).jpeg
PGS.TS Đặng Đình Quý, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao nói chuyện chuyên đề "Tình hình thế giới và công tác đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay"

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Đình Quý, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao nói chuyện chuyên đề về Tình hình thế giới và công tác đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt các nội dung cốt lõi và hướng dẫn triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị.

img_9362(1).jpeg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện, đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, chi bộ cơ sở, đoàn thể trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ để cụ thể hóa và tổ chức phổ biến, quán triệt Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị. Định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Ngày 15/6/2023, Bộ Chính trị chính thức ban hành Kết luận số 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Kết luận nêu rõ nhiệm vụ nâng cao nhận thức, hiệu quả quản lý, phối hợp tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác thông tin đối ngoại. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về thông tin đối ngoại đến cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong và ngoài nước.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chú trọng giáo dục, bồi dưỡng nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ, nâng cao hình ảnh quốc gia, dân tộc cho cán bộ, đảng viên, nhân dân… Tích cực đổi mới công tác thông tin đối ngoại theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, sát thực tiễn, tiếp cận thông tin của các đối tượng khác nhau. Nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác thông tin xuyên tạc, xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường nguồn lực nhà nước, khuyến khích, động viên các nguồn lực xã hội cho công tác thông tin đối ngoại...

THÀNH ĐẠT
(0) Bình luận
Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý nói chuyện về công tác đối ngoại tại Hải Dương