Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Hải Dương gắn kết chặt chẽ “xây” và “chống” trong công tác tư tưởng

01/08/2023 06:51

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Hải Dương xác định gắn kết chặt chẽ “xây” và “chống” trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.


Các đại biểu dự hội nghị

Thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong công tác tư tưởng. Coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin, phương pháp, phương tiện, công nghệ đấu tranh trên không gian mạng...

Thông tin trên nêu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22.10.2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức chiều 31.7.


Đồng chí Nguyễn Hùng Chương, Phó Tổng Biên tập Báo Hải Dương tham luận tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22.10.2018 của Bộ Chính trị của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Hải Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh sẽ thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Tăng cường nắm tình hình, cập nhật, đăng tải, chia sẻ các bài viết định hướng dư luận xã hội tích cực, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành 31 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc, Tổ cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy được duy trì hiệu quả.

PV

(0) Bình luận
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Hải Dương gắn kết chặt chẽ “xây” và “chống” trong công tác tư tưởng