Xây dựng Đảng - Chính quyền

Ngành nội vụ tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025

SÁI THỊ YẾN (Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương) 17/02/2024 12:46

Năm 2023, ngành nội vụ tỉnh Hải Dương đã tập trung phối hợp chặt chẽ, tham mưucấp ủy, chính quyền các cấp triển khai, thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

chi-yen(1).jpg
Đồng chí Sái Thị Yến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương thông tin Kế hoạch triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tại Hội nghị triển khai sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018, Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Sở Nội vụ đã tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 26/7/2023 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025; Quyết định số 902-QĐ/TU ngày 27/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban Chỉ đạo theo đúng vị trí, chức năng đảm nhiệm.

Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị, địa phương hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã triển khai sắp xếp đơn vị hành chính căn cứ theo Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13; rà soát đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cả 2 tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên, bám sát nguyên tắc để dự kiến xây dựng phương án sắp xếp giai đoạn 2023-2025 và 2026-2030 để đưa vào Quy hoạch tỉnh.

Căn cứ Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2985/KH-UBND ngày 11/8/2023 về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 và tổ chức Hội nghị toàn tỉnh triển khai, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm theo kế hoạch.

z5064602619629_3c96d1c1ab189703e434202d8501c153.jpg
Sở Nội vụ tích cực tham mưu cho tỉnh triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025

Ngay sau hội nghị triển khai, các địa phương đã tập trung xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023-2025, báo cáo UBND tỉnh tổng hợp thành Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh.

Sau khi Bộ Nội vụ có các văn bản góp ý vào phương án trên, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai tiếp thu hoàn thiện để triển khai các bước tiếp theo: Xây dựng Đề án Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, niêm yết công khai và tổ chức lấy ý kiến cử tri; hoàn thiện hồ sơ Đề án Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 thông qua HĐND các cấp theo quy định.

quang-canh-trien-khai-sxdvhc(1).jpg
Năm 2023, Sở Nội vụ đã tích cực tham mưu cho tỉnh triển khai các khâu, các bước trong sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025

Xác định sắp xếp đơn vị hành chính là việc khó, phức tạp, tác động lớn đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, tác động đến tư tưởng, tâm lý của nhân dân, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, từ những kinh nghiệm rút ra trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021, triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, Sở Nội vụ tập trung tham mưu có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định.

Năm 2023, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc do dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh. Quá trình triển khai, thực hiện Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện, các sở, ban, ngành làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là các địa phương có đơn vị hành chính phải thực hiện sắp xếp. Sở Nội vụ thường xuyên nắm bắt, cập nhật những vướng mắc, phát sinh tại các địa phương, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để có hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Với sự chủ động, tích cực trong triển khai, tham mưu thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của Sở Nội vụ, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong tỉnh đã và đang nhận được sự đồng thuận, tin tưởng trong đảng bộ, nhân dân. Đây chính là tiền đề quan trọng để Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai các công việc tiếp theo trong sắp xếp đơn vị hành chính đạt hiệu quả, chất lượng cao.

SÁI THỊ YẾN (Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngành nội vụ tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025