Kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải xác định rõ các đột phá, sáng tạo

10/08/2021 15:58

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 5.8.2021 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05.

>>> Xem chi tiết Kế hoạch số 30 tại đây

Tập thể cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể trong tỉnh xây dựng chương trình toàn khóa và kế hoạch hằng năm về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; yêu cầu chương trình, kế hoạch xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nhất là các đột phá, sáng tạo; tập trung khắc phục các hạn chế, khó khăn, bức xúc nổi cộm, điểm nghẽn tồn tại từ lâu. Trên cơ sở đó, đăng ký thực hiện một số công việc trọng tâm nhằm tạo ra chuyển biến rõ nét.

Đó là yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 5.8.2021 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với lãnh đạo chủ chốt các cấp, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đăng ký nêu gương thông qua lựa chọn 2 nhóm công việc: khắc phục hạn chế, khó khăn, thiếu sót kéo dài; việc đột phá, đổi mới, sáng tạo, cấp bách. Trên cơ sở đó, cấp ủy có thẩm quyền quản lý cán bộ sẽ giao việc cụ thể cho từng đồng chí thực hiện trong năm ngay từ đầu năm theo tinh thần "5 rõ". Cuối năm, căn cứ vào kết quả cụ thể của việc thực hiện các công việc đã đăng ký để đánh giá, xếp loại cán bộ, có phương án bố trí, sử dụng, phát huy cán bộ có năng lực thực sự, đồng thời gợi ý kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật, có thể bố trí công tác khác với cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ đã đăng ký.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về giao việc đột phá, đổi mới cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (hoàn thành trong tháng 10.2021), bắt đầu thực hiện từ năm 2022.

NINH TUÂN

(0) Bình luận
Kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải xác định rõ các đột phá, sáng tạo