Chuyển đổi số

Hải Dương phấn đấu xây dựng nông thôn mới thông minh vào năm 2025

TRẦN HIỀN 05/06/2024 07:03

Hải Dương đang thực hiện nhiều nội dung để đạt mục tiêu chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh vào năm 2025.

z5449771686653_fe60f8eeb88944f7f3a6098c88f0b98c(1).jpg
Hầu hết các mô hình nhà màng, nhà lưới đều đã ứng dụng công nghệ số trong điều hành quản lý và chăm sóc cây trồng

Hải Dương đặt mục tiêu đến năm 2025: 100% cán bộ quản lý các cấp tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập huấn, nâng cao năng lực về chuyển đổi số. 90% số hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% số hồ sơ công việc cấp huyện và 70% số hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số.

50% số xã, huyện cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới thông qua ứng dụng trực tuyến…

Đây là mục tiêu của “Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2025”.

Để đạt được mục tiêu trên, các địa phương sẽ tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới. Phát triển chính quyền số, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số trong xây dựng nông thôn mới. Rà soát, lựa chọn xây dựng mô hình điểm xã nông thôn mới thông minh nổi trội theo một trong những lĩnh vực (kinh tế, du lịch nông thôn, môi trường…) để tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện.

TRẦN HIỀN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương phấn đấu xây dựng nông thôn mới thông minh vào năm 2025
    ss