Chuyển đổi số

Hải Dương phấn đấu cắt giảm, đơn giản hoá 100% số thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư

PV 19/02/2024 15:04

Thực hiện Đề án 06, năm 2024, Hải Dương phấn đấu 100% số thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư được cắt giảm, đơn giản hóa so với thời điểm ban hành Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

xa-cam-hoang-1-.jpg
Cán bộ Đoàn Thanh niên xã Cẩm Hoàng (Cẩm Giàng) hướng dẫn người cao tuổi cài đặt, kích hoạt, sử dụng ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh

Tổ Công tác triển khai "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) tỉnh Hải Dương vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 42 nhiệm vụ năm 2024.

Theo đó, Hải Dương phấn đấu hoàn thành tổng số 42 nhiệm vụ của Đề án 06 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ tình hình thực tế tại địa phương. Trong đó có 4 nhiệm vụ chưa hoàn thành năm 2023 chuyển sang, 8 nhiệm vụ triển khai chung và 30 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong nhiệm vụ trọng tâm đáng chú ý là nhóm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Hải Dương phấn đấu: 100% số người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa" các cấp được định danh, xác thực điện tử trên hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an đã kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% số thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần và được định danh, xác thực điện tử hoặc xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư; 100% số thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư được cắt giảm, đơn giản hóa so với thời điểm ban hành Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 100% số hồ sơ về dân cư được tạo, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định...

Về phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh sẽ đẩy mạnh chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; kết nối, liên thông thông tin theo hình thức điện tử khi xác định tài chính về đất đai theo hình thức điện tử khi xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho người sử dụng đất; tiếp tục rà soát, cập nhật, xác thực thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm 100% số người tham gia được xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Về phát triển công dân số, Hải Dương sẽ triển khai các nhóm tiện ích trên ứng dụng VNeID như cấp phiếu lý lịch tư pháp, dịch vụ công (lưu trú, tin báo tố giác tội phạm, tạm trú...), tích hợp các giấy tờ cá nhân của công dân (giấy phép lái xe, đăng ký xe...), sổ sức khoẻ điện tử, sổ bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội, cấp căn cước công dân, định danh điện tử...

​ Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí. Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo các đơn vị, tổ chức trực thuộc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, mục tiêu, nội dung của Đề án 06 đến hội viên, nhân dân; phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.​

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương phấn đấu cắt giảm, đơn giản hoá 100% số thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư