Xây dựng Đảng

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương tổ chức quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương cho gần 400 cán bộ chủ chốt

PV 31/05/2024 14:30

Sáng 31/5, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương ban hành trong quý I/2024 cho gần 400 đại biểu là đội ngũ cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ.

4(1).jpg
Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cốt lõi, quan trọng của các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương

Các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cốt lõi, quan trọng của các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương ban hành trong quý I/2024. Trong đó có Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Kết luận số 62-KL/TW, ngày 2/10/2023 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập…

2(1).jpg
Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị cũng đã nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối phổ biến, quán triệt Quy định 138-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan; Quy định số 145-QĐ/TW, ngày 10/5/2024 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; các kế hoạch thực hiện nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Đảng ủy Khối.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy, chi bộ cơ sở tổ chức nghiên cứu, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động bằng các hình thức phù hợp.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các cấp ủy, chi bộ cụ thể hóa, lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo chương trình hành động và các kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương tổ chức quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương cho gần 400 cán bộ chủ chốt
    ss