Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới

05/07/2022 09:38

6 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng trong tỉnh có nhiều đổi mới, đạt nhiều kết quả tích cực nhưng công tác kết nạp đảng viên vẫn gặp khó khăn.

Sửa đổi, bổ sung nhiều quy chế, quy định

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã xem xét tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Theo tờ trình, trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ; phê duyệt nội dung đăng ký đột phá, sáng tạo năm 2022 đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

Các cấp ủy tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện cơ bản tốt chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Giải quyết cơ bản kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ động nắm tình hình, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý kỷ luật nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh được cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh; nghiên cứu xây dựng chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của các cấp chính quyền đối với công tác phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực đấu thầu, đấu giá có liên quan đến sử dụng ngân sách nhà nước.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ và nhiệm vụ công tác của từng cơ quan, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền. Phối hợp tổ chức các hội nghị giám sát và phản biện xã hội, các hội nghị tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước kỳ họp.

Kết nạp đảng viên chỉ đạt 29% kế hoạch năm

Bên cạnh những kết quả trên, trong công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội 6 tháng đầu năm cũng còn một số hạn chế. Việc sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy ở một số cấp ủy còn hạn chế. Một số nội dung công việc triển khai thực hiện còn chậm so với kế hoạch. Công tác kết nạp đảng viên vẫn gặp nhiều khó khăn, 6 tháng đầu năm mới chỉ đạt 29% so với chỉ tiêu kết nạp năm 2022 là ít nhất 2.200 đảng viên. Việc tuyển sinh các lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung còn hạn chế; nhu cầu đào tạo trung cấp lý luận chính trị cũng giảm dần nên ảnh hưởng đến việc tuyển sinh theo chỉ tiêu kế hoạch.

Một số cấp ủy lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát chưa phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị. Tiến độ thực hiện một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa bảo đảm chất lượng, hiệu quả chưa cao. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp trong thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên. Việc nắm bắt, kịp thời thông tin, phản ánh tình hình, tâm tư, những vấn đề bức xúc, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân ở một số địa phương còn hạn chế.

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền và phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại một số cơ quan, đơn vị chưa sát với tình hình thực tế. Một số phong trào thi đua chưa được triển khai rộng khắp, một số cuộc vận động chưa đạt hiệu quả cao...

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Từ nay đến cuối năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục tập trung tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2022 “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”. Chủ động tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điểm sai trái của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị. Các cấp ủy chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh thực hiện việc kết nạp đảng viên mới bảo đảm cả về số lượng và chất lượng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25.10.2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và các quy định về nêu gương...

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số văn bản về công tác cán bộ; ban hành Đề án thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, bảo đảm phù hợp với các quy định của Trung ương. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2022 đã đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền nắm chắc tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội, nhất là các điểm nổi cộm, phức tạp đông người và các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, các vụ án tham nhũng; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết bảo đảm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác tuyên truyền về lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng bằng nhiều hình thức, hiệu quả.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp quần chúng theo hướng tập trung cho cơ sở, bám sát địa bàn, bám dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với dân; tăng cường các hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

PV

(0) Bình luận
Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới