Cảnh sát nhân dân là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm

25/05/2022 15:45

Ngày 25.5, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam”.

Chú thích ảnh

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Bạn Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc

Hội thảo được tổ chức tại điểm cầu trung tâm Hội trường Bộ Công an và 63 điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ trì hội thảo có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ- Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc- Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Trung tướng Lê Quốc Hùng- Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy.

Đại diện Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc khối cảnh sát Công an tỉnh, lãnh đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố dự tại điểm cầu Công an tỉnh Hải Dương.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Lực lượng Cảnh sát nhân dân có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống tổ chức của Công an nhân dân Việt Nam, là lực lượng vũ trang trọng yếu, nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn gắn liền với lịch sử vẻ vang của Công an nhân dân, với những trang sử cách mạng hào hùng của dân tộc.

Hội thảo khoa học này là dịp để nhìn lại những hy sinh, cống hiến, thành tích, sự trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân, đồng thời cũng là diễn đàn khoa học để thảo luận, rút ra những vấn đề lý luận và thực tiễn góp phần làm cơ sở cho Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước xây dựng và ban hành các chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Các báo cáo khoa học đăng trong kỷ yếu Hội thảo và các ý kiến tham luận tại Hội thảo đã phân tích, làm rõ những vấn đề: Trong mọi giai đoạn cách mạng, lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn được Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí minh quan tâm chăm lo, giáo dục, rèn luyện, chịu sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chú thích ảnh

 Quang cảnh hội thảo

Trải qua chặng đường xây dựng và chiến đấu, từ một lực lượng nhỏ bé ban đầu, đến nay lực lượng Cảnh sát nhân dân đã trưởng thành về mọi mặt, từ tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, phẩm chất, năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, trở thành một trong những lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu, làm nòng cốt trong sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Trong công tác, chiến đấu, lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn sát cánh cùng các lực lượng khác của Công an nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, gắn bó mật thiết với Nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Lực lượng Cảnh sát nhân dân có những đóng góp quan trọng, hy sinh to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc và dân tộc, cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước. Đây là những tấm gương tiêu biểu, là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh, góp phần viết nên trang sử hào hùng, tô thắm lá cờ truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân nói chung, Cảnh sát nhân dân nói riêng; thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Bộ Công an, Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng và ban hành pháp luật về phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân luôn nêu cao tinh thần “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, chú trọng học tập, nâng cao trình độ, năng lực thực thi pháp luật, gương mẫu chấp hành, bảo vệ pháp luật, góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, trở thành nếp sống văn hóa, văn minh của mỗi người dân, góp phần từng bước xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Công an tỉnh

Toàn lực lượng không ngừng nâng cao văn hóa ứng xử, phát huy tính nhân văn trong sinh hoạt, công tác, chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân luôn gương mẫu thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn với thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy và cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ”; chú trọng làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, lấy xây dựng bản lĩnh, tư tưởng chính trị, đạo đức làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện.

Lực lượng Cảnh sát nhân dân tích cực, chủ động ứng dụng thành tựu của khoa học và công nghệ, nhất là thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các mặt công tác, chiến đấu, điển hình là: xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp hơn 60 triệu căn cước công dân trong một thời gian ngắn; triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo nền tảng phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Trong thời gian tới, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, lực lượng Cảnh sát nhân dân nhận thức sâu sắc và tiếp tục đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, toàn diện nhằm xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Phát biểu tại hội thảo, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh về sự phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát nhân dân và Tòa án, đây là 2 lực lượng quan trọng trong quá trình tố tụng, thực hiện nhiệm vụ, hướng đến mục tiêu bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cuộc sống yên bình cho người dân, bảo vệ công lý.

Chú thích ảnh

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu

Trong quá trình đấu tranh, phòng, chống tội phạm, cơ quan điều tra và Tòa án có sự phối hợp chặt chẽ để có những thành tựu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các vụ án kinh tế, tham nhũng; phối hợp trong giải quyết các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính, các vụ án có yếu tố nước ngoài; thi hành án hình sự, dân sự; thường xuyên phối hợp trong tổng kết thực tiễn điều tra, thực tiễn xét xử để từ đó 2 lực lượng hoạt động tốt hơn; xây dựng các dự án luật...

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đánh giá cao quá trình Bộ Công an xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu căn cước công dân và ứng dụng các dữ liệu này để đổi mới quản lý Nhà nước, xây dựng kinh tế số, xã hội số,... Cũng từ đó, Tòa án xây dựng Tòa án điện tử, áp dụng khoa học, công nghệ trong quá trình tư pháp.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, với tinh thần làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, tâm huyết, hội thảo đã làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, cung cấp các luận cứ khoa học, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, khẳng định bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của lực lượng lực lượng Cảnh sát nhân dân; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để xây dựng lực lượng lực lượng Cảnh sát nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thời gian tới, tình hình thế giới và trong nước có những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề, yêu cầu mới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi là cơ bản, đã và đang xuất hiện các nguy cơ, thách thức mới đe dọa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống. Tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Tình hình trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, vẫn là vấn đề gây bức xúc trong xã hội phải tập trung giải quyết.

Trước tình hình đó, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng Cảnh sát nhân dân rất nặng nề. Phát huy truyền thống vẻ vang hơn 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, 60 năm Ngày truyền thống, để góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát nhân dân tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, lực lượng Cảnh sát nhân dân chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, biện pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân dân, phát động các phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm; kết hợp chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm với các chiến lược, chính sách về xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và đối ngoại của đất nước.

Lực lượng Cảnh sát nhân dân đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác nắm tình hình, phân tích, đánh giá tình hình tội phạm và trật tự, an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa là chính kết hợp với liên tục, quyết liệt tấn công, truy quét tội phạm trên mọi địa bàn, lĩnh vực, ứng phó có hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống,...

TTXVN - PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh sát nhân dân là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm
    ss