Chuyển đổi số

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đứng cuối bảng xếp hạng chuyển đổi số ở Hải Dương

VN 02/04/2024 10:35

Theo kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số (DTI) cấp sở, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đứng cuối bảng xếp hạng cấp sở.

danh-gia-chi-so1.jpg
Kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số của các sở, ban, ngành

Năm 2023, Hải Dương có 19 sở, ban, ngành và 12 huyện, thành phố, thị xã tham gia đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp sở, cấp huyện. Riêng Thanh tra tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tham gia đánh giá nhưng không xếp hạng do 2 đơn vị này không cung cấp dịch vụ công.

xep-hang-so5.jpg
Xếp hạng chuyển đổi số cấp sở

Theo kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị và thẩm định của Hội đồng Đánh giá chỉ số chuyển đổi số tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đứng cuối bảng xếp hạng cấp sở, ngành, với 326,85/500 điểm. Các tiêu chí xếp thấp như: nhận thức số đạt 40/50 điểm, xếp nhóm 3/3; nhân lực số đạt 18,5/50 điểm, xếp thứ 6/17; an toàn thông tin đạt 33,65/100 điểm, xếp thứ 15/17; hoạt động chuyển đổi số đạt 124,7/200 điểm, xếp thứ 17/17.

So với đơn vị đứng đầu bảng xếp hạng là Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có khoảng cách điểm tổng khá lớn, kém 119,41 điểm.

Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp sở tỉnh Hải Dương có 6 tiêu chí, tổng 500 điểm gồm: nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin và hoạt động chuyển đổi số.

Bộ chỉ số cấp huyện có 8 tiêu chí, tổng 570 điểm gồm: nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin, hoạt động chính quyền số, hoạt động kinh tế số, hoạt động xã hội số.

VN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đứng cuối bảng xếp hạng chuyển đổi số ở Hải Dương