[Audio] Tốc độ tăng trưởng của kinh tế tập thể ở Hải Dương còn chậm

06/04/2023 09:39

Đó là đánh giá trong tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về đánh giá 10 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị liên quan tới kinh tế tập thể.

00:00


 Phát biểu thảo luận tại tổ, ông Phạm Bá Dũng, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh nhận định năng lực các HTX trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ ở tỉnh Hải Dương còn rất hạn chế

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có tờ trình kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 21.2.2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Nhiều chuyển biến

Theo tờ trình, sau 10 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tạo được sự thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của khu vực kinh tế tập thể, HTX trong cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh.

Ưu thế, vai trò của kinh tế tập thể, HTX đối với phát triển kinh tế - xã hội dần được khẳng định. Tỷ trọng đóng góp của kinh tế tập thể, HTX vào GRDP của tỉnh ngày một tăng. Các HTX từng bước hoạt động đúng bản chất, tập trung vào việc hỗ trợ kinh tế hộ thành viên thông qua cung cấp các dịch vụ hoặc việc làm cho thành viên, nhất là HTX nông nghiệp. Trình độ cán bộ quản lý HTX được nâng cao; đội ngũ cán bộ của một số HTX tâm huyết, có kinh nghiệm, nhạy bén với cơ chế thị trường, mạnh dạn áp dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Thông qua HTX, các hộ thành viên đã nhận được sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thu nhập của người lao động, thành viên được cải thiện, góp phần giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

Còn HTX hoạt động mang tính hình thức

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, cùng với những kết quả đạt được, một số HTX trong tỉnh hoạt động mang tính hình thức, tổ chức đăng ký lại theo luật nhưng hoạt động chưa đúng với bản chất của luật; thành viên góp vốn điều lệ thấp; công tác rà soát xây dựng lại điều lệ chưa phù hợp với các quy định của luật. Phương án sản xuất, kinh doanh của HTX thay đổi chậm, chủ yếu thực hiện các dịch vụ đầu vào cho sản xuất nông nghiệp.

Tốc độ tăng trưởng của kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh còn chậm, tỷ lệ đóng góp vào GRDP còn thấp. HTX phát triển không đồng đều giữa các địa phương, lĩnh vực. Nhiều thành viên tham gia HTX mang tính hình thức, thiếu sự năng động, mô hình tổ chức lỏng lẻo, hiệu quả hoạt động chưa cao, trình độ cán bộ quản lý còn hạn chế.

Nhiều HTX có quy mô nhỏ, vốn ít, năng lực cạnh tranh thấp, lợi ích mang lại cho thành viên chưa cao, vai trò hỗ trợ thành viên của HTX chưa được phát huy. Hoạt động liên doanh, liên kết giữa các HTX và giữa HTX với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác chưa phổ biến, liên hiệp HTX còn ít. Nhiều HTX chưa có trụ sở làm việc, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phấn đấu thành lập mới 180 HTX

Cùng với những mục tiêu tổng quát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ để thành lập mới 30 tổ hợp tác, 180 HTX, 2 liên hiệp HTX. Hỗ trợ cho các HTX phát triển, phấn đấu có trên 70% số HTX, liên hiệp HTX có hiệu quả hoạt động tốt, khá. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX đạt khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng.

Hải Dương cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, phấn đấu có trên 80 HTX ứng dụng công nghệ cao; 100% các tổ chức kinh tế tập thể ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và HTX, phấn đấu có trên 60% số HTX liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Tăng số lượng HTX xuất khẩu sản phẩm trực tiếp ra thị trường nước ngoài.

Để đạt được mục tiêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đề ra 9 nhóm giải pháp thực hiện. Đó là tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp của các ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, HTX. Tập trung chỉ đạo rà soát các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX đã ban hành. Tiếp tục hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ phát triển. Phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh cần hướng tới tăng trưởng xanh, bền vững, áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tăng cường xuất khẩu và hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế tập thể, HTX. Bảo vệ tài nguyên, môi trường, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai thông qua mô hình kinh tế tập thể...

PV

>>> Sáng nay 6.4, khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII
>>> Hải Dương duy trì vị trí thứ 14 cả nước về chuyển đổi số
>>> Hải Dương tăng trưởng kinh tế đứng thứ 9 cả nước là tín hiệu tích cực để hoàn thành các mục tiêu phát triển

(0) Bình luận
[Audio] Tốc độ tăng trưởng của kinh tế tập thể ở Hải Dương còn chậm