Phấn đấu 70% số doanh nghiệp trở lên ký kết thỏa ước lao động tập thể

THỨ TƯ, 11/09/2019 10:01:52

Toàn tỉnh phấn đấu 100% số cán bộ chuyên trách công đoàn cấp trên cơ sở phụ trách về công tác đối thoại, thỏa ước lao động tập thể được đào tạo bồi dưỡng về kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể.

Hằng năm số doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đã thành lập công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị người lao động và các hình thức dân chủ khác theo quy định của pháp luật đạt tỷ lệ 60% trở lên; số doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt tỷ lệ 70% trở lên... Đây là mục tiêu trong kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể giai đoạn 2019-2023" mà Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành.

Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu cán bộ công đoàn phải tham gia có hiệu quả xây dựng các quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp tới người lao động; xây dựng đội ngũ chuyên về đối thoại. Tập trung nâng cao số lượng, chất lượng hội nghị người lao động và đối thoại ở cơ sở. Mở rộng tổ chức các hoạt động thương lượng tập thể ở cấp ngoài doanh nghiệp. Nâng cao số lượng, chất lượng thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp. Xây dựng, vận hành và khai thác hiệu quả thư viện thỏa ước lao động tập thể...

Năm 2018, toàn tỉnh có 703 doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở. Trong đó có 459 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động (đạt tỷ lệ 65,3%), 451 doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc (đạt 64,1%) và 465 doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể (đạt 66,1%).
THANH NGA

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu